Enter your keyword

Veri- vicdan- mantık- haz boyutları – 4

Veri- vicdan- mantık- haz boyutları – 4

Veri- vicdan- mantık- haz boyutları

Bilincin alt üç şakradaki enerji devinimlerine bağlı olarak kullandığı biyolojik formun beyin denilen aygıtındaki

DNA kayıtlarından açılan olgu bütünselliklerinin tamamı ‘YERSEL KİŞİLİĞİ’ oluşturmaktadır.

Şakraların yıldız kutuplarında yerleşen bilinç, kendi cevheri oluş istihkakından devreye soktuğu robotik formları kullanarak ilk etapta sürdürmesi gerekli olan robotik yaşamı sürdürebilmesi için Robotik algı ve olguları devrede tutması gereklidir. Bu algı ve olgu bütünselliğine yersel kişilik denilmektedir.

GÖKSEL KİŞİLİK, Kalp ve üzeri şakraların devreye girmesi ile oluşuyor ve yersel kişilik üzerinde Zapturaptçı bir aktiflik gösteriyor.

OLGU BOYUTLARI; Duyumsal Boyut, Duygusal Boyut, Düşünsel ve Zevksel Boyutlardır.

Zevk bir Olgudur. Akıl denilen mekanizmayı çalıştırarak düşünmek bir Düşünsel Olgu Bütünselliğidir. Vicdan mekanizmasını kullanarak duygulanmak bir Duygusal Olgu Bütünselliğidir. Yine Algısal olarak, dışarıdan alınan

5 Duyu diye bildiğimiz Gördüğümüz, İşittiğimiz, Dokunduğumuz, Tattığımız ve Kokladığımız tüm Duyumlar Algısal Bütünselliklerdir.

Bir insanın aklı ötekine uymuyor ya da iki yakın arkadaşı ele alsak, birbirine uyumlu algı ve olgular yaşarken bir üçüncüsünün aklı onlara uymuyor ve her ikisi arasındaki samimiyet pekişiyor. Üçüncüsü ise aklı uymadığı için uzak kalıyor. Bu aynı şekilde diğer olgu bütünsellikleri için de geçerlidir.

Akıl denilen mekanizma nasıl oluşuyor?  Benim aklım, mantığım diye ifade ettiğimiz ve aslında buna ters düşen her ne varsa hayatımıza almayıp reddettiğimiz bu kayıt bütünsellikleri nasıl oluşmaktadır?

Olgu boyutlarının çalışma sistemi şakradaki enerji devinimi ile beyin arasındaki iletişime dayalı olarak bir takım kayıtlamalar yapmaktadır. Bu kayıtlamalar RNA ve DNA’lara yapılıp, yine bu çok önemli moleküler yapılar üzerinden açılıma uğramaktadır.  Alt üç şakra üzerinden çalışan 4 tane boyutumuzu ele alıyoruz.

1-Duyumsal Boyut

2-Duygusal Boyut

3-Düşünsel Boyut

4-Zevksel Boyut

 

Robotik duyumsal algılar; tatsal, dokunsal, işitsel, görsel, kokusaldır. Robotik olgular; duygusal, düşünsel, zevksel/hazsaldır.

Özellikle robotik denilmesinin sebebi nedir? Alt şakrada yaşanan olgular otomasyona bağlanmış olgulardır​. Alfa kıstaslı yaşamın sürdürülmesi için kullanılmaktadır.

Biyokompütürü (beyin) oluşturan hücrelerin (nöron) çekirdeklerinin dna’larının genetik uzay bölgelerine ekili ‘hareketli ışıki aktif’ karakterindeki porlardan açığa çıkan ‘enerji ve bilgi’ ile fiziki algılamalara dayalı olarak veri elde edilir.

Veri​,​ fiziksel algılarla elde edilir

Duyumsal boyutu bir çember gibi ele aldığımızda; fiziki algılara dayalı olarak alınan ilk veriler ki bunlar bizlerin her an etkileşime girdiği algılardır, bu çemberin dış cidarında idrak düzeyine temas ederek; dışarıdan alınan verilere dayalı olarak karşılığında bu veriye ait duyarlılığının açılımını sağlayıcı biyokompütür(beyin) kodları deşifre edilmiş olur. Bu ne anlama gelir? Bizlerin her an 5 duyu ile ilgili yaşadığı algılar için dışrak bir veriye ihtiyaç demektir. Her an süje, obje ve hadiselerle etkileşim giriyoruz.

Örneğin  ilk defa bir meyvenin tadına baktığımızda bu beyin için yeni bir bilgi gibidir. Henüz yeni bir tat olduğu için bununla ilgili herhangi bir kayıt yoktur. Bu ilk bilgiye veri diyoruz. Bu bilgi, duyumsal boyutun dış yüzeyine veri olarak etkileşim gösterir.

Duyumsal boyuta ait bir çember var ve bu çemberin dış yüzeyine ‘düzey’ diyoruz. Duyumsal algı ile alınan veri, düzeye gelir. ​Mikro bilinç tarafından bununla ilgili bir idraklama yapılır. Alınan bu veri kısa süreli ya da uzun süreli k​a​yıt altına alınabiliyor. Bu veri, il​k​defa tadacağımız meyve ile ilgili gelen yeni bilgidir. Beyne iletilecektir ancak öncelikle duyumsal algı olarak alınıyor​.

Alındığı esnada göbek şakrası çakhur mahirada bir periyotluk bir devinim sağlıyor. Bu devinim ile biliyorsunuz ki şakranın merkezinden öz enerji açığa çıkıyor ve bu enerji devinime sokuluyor

İlk alına​n bu tatsal algıya veri dedik.Veri, şakrada bir periyotluk devinim sağladı ve bu enerji devinimi daha sonra biyokompütürde bir kod açacakt​ı​r​.Bu kod, meyvenin tadı ile ilgili bir bilgi ve enerji içeren tatsal algıya dayalı bir pord​u​r.

Duyumsal boyutu bir çember gibi ele aldığımızda; fiziki algılara dayalı olarak alınan ilk veriler ki bunlar bizlerin her an etkileşime girdiği algılardır, bu çemberin dış cidarında idrak düzeyine temas ederek; dışarıdan alınan verilere dayalı olarak karşılığında bu veriye ait duyarlılığının açılımını sağlayıcı biyokompütür kodları deşifre edilmiş olur

Algı ve olguların oluşturduğu boyutlar; duyumsal- duygusal-düşünsel ve zevkseldir.

Her boyutu çember içinde tanımlarsak; merkezinde prosedür, merkezi ile dış cidarı arasında vasat, dış cidarı ise düzey olarak 3’e ayrılmaktadır.

Deşifre edilen kodlara ait duyarlılık, çemberin iç kısmı ile dış cidarı arasındaki bölge olan devinim vasatında devinime girer. Bu devinim, açılan kodun enerjisinin kutbiyetine göre ya pozitif ya da negatif yöndedir.

Duyumsal boyutun merkezindeki prosedüre veri/ duyum vasatı/ duyum idrak düzeyi

Düşünsel boyutun merkezindeki prosedüre mantık / şuur vasatı / şuur düzeyi

Duygusal boyutun merkezindeki prosedüre vicdan / duygu vasatı / duygu idrak düzeyi

Zevksel boyutun merkezindeki prosedüre haz / zevk vasatı/ zevk idrak düzeyi

Deşifre edilen kodlara ait duyarlılık, çemberin iç kısmı ile dış cidarı arasındaki bölge olan devinim vasatında devinime girer. Bu devinim, açılan kodun enerjisinin kutbiyetine göre ya pozitif ya da negatif yöndedir.

Açığa çıkan enerji, mahiyetine göre ısrarlı bir şekilde devindirilirse çemberin merkezi olan algılama boyutunun etkileşim merkezine kayıtlama yapılır. Bu kayıtlama verinin prosedüre bağlanmasıdır. Burada düzey – vasat ve prosedür bağlantısını anlamaya çalışmalıyız.

Duyumsal veri ilk olarak düzeye gelir, şakrada bir periyodluk devinim sağlar bu devinimle biyokompütür tetikleni ve biyokompütürde tat poru açılır tat porunun bilgi ve enerjisi açığa çıkar. Buna bağlı olarak duygu, düşünce ve zevksel olgu yaşanır.

Düzeye gelen veri, kısa süreli bir kayıtlama tabi tutulursa r.n.a ‘lara kaybolur ve geçici sürede hafızada kalır. Düzeye gelen veri uzun süreli bir kayıtlamaya tabi tutulursa d.n.a lara kaydedilir ve kalıcı olur. Rna’da tutulursa vasatta devinir, dna ‘da ise vasattan prosedüre geçiş yapar. Duyumsal boyutun merkezinde prosedür kaydı olarak uzun süreli kayıtlanır. Veriden sonra vicdan gelir.

O tat ile ilgili verdiğimiz örnekte duyumsal algıya ait kod biyokompütürde açıldıktan sonra buna balı olarak duygu poru açılır ve daha sonra düşünce poru açılır ve en son zevk poru açılır

Duyumsal verilere dayalı olarak ilk etapta alınan algılar, olguları yaşattırandır. İkinci şekilde solda algı boyutu sağda ise ona bağlı olgu boyutçukları var. Algılara dayalı olarak yaşanan olgular, algılama boyutunun etkileşim merkezinde kayda alınır. Algılama boyutunun etkileşim merkezinde kayıtlanan bu veriler, algılama boyutunda olgu prosedürü oluşturur.

Yersel kişilik tüm bu 4 boyuta ait prosedür kayıtlarıdır​, Merkezdeki kayıtlardır. Bu prosedür kayıtları çoğu zaman günlük konuşma diline düşen ifadelerimizden biri haline gelmiş aslında ‘benim mantığıma yatmıyor’ dediğimiz aslında düşünce şakrasının merkezine kilitlediğimiz kayıttır.

Benim vicdanım el vermiyor dediğimiz duygusal şakranın etkileşim merkezine kilitlediğimiz kayıttır. Bu şekilde gider ve bu kayıtların tamamı bizlerie köstek oluyor maal​e​sef.

Robotik kişiliğin oluşmasını sağlayan algı ve olgulamalar; duyumsal, duygusal, düşünsel ve zevksel olgu boyutlarının etkileşim merkezlerindeki prosedür kayıtları insani kişiliği oluştururlar. Varlığın deneyimsel ve evrimsel gelişimine engel olan kayıtlama- şartlanma ve buna bağlı olan değer yargıları bu şekilde oluşur.

Manevi rehberler, işte bu kayıtlanma ve şartlanmalarla kendini kilitleyen ve evrimine ket vuran bilinçleri, irşat yöntemi ile prosedür kayıtlarının değiştirilmesini sağlamaktadırlar. Bu kayıtların değiştirilmesi ile daha sağlıklı kişiliklerin oluşturulması gerçekleşir.

Manevi irşat bu kayıtlar için gereklidir. Mürşitler bu kayıtların değiştirilmesi için aklın – mantığın almayacağı çeşitli yöntemler uygular. Bir taraftan korsan kişilikleri baskı altında bir taraftan bu kayıtların değişmesini sağlayarak yücelim sağlatır​. Bu değişim için elbette önce varlığın bunu istemesi ve mürşide açık olması gerekir.

Öz iradeyi şöyle açabiliriz​; alt üçşakraya bağlı olarak yaşanan algı ve olgu bütünselliklerinin robotik olandan çıkması gerekir. Bunun için bu şakraların iç devinim kanalından akan enerji muayyen bir süre sadece pozitif mahiyette devinim planları oluşturulmalıdır​.Bu aşamada öz enerji devinim kanalından devinim halkasına geçiyor ve kalp şakrasındaki anahtarı açıyor.

Kalp şakasının devinim halkasında öz enerji akışı başladı mı bu demektir ki evrensel olgular yaşanmaktadır. Bu şakra yönünden açıklaması oldu bir başka şekilde ise şöyle ifade edebilirim; bizler manevi bilgi ve enerji ile hem ​hal​ oluyoruz ve bu bilginin en düşük kıymeti rabsal​ -​  ruhsaldır ​ ve öz bilgidir.

Shayley3 galaksisine ait durgun yaşam prototiplerinin yaşadığı evrensel olguları içeren bilgilerdir. Öz bilgiden bahsediyorsak öz enerjiden de bahsetmiş oluyoruz. Öz bilginin en üst frekanslısı Rakhaktif Dingin Devimsel’dir. Öz bilgi ve öz enerji, varlığa ​öz kavram ve sonra öz irade kazandırıyor. Kavram spektrumu genişledikçe varlığın iradesin​i​devreye sokması kolaylaşıyor ve tabi bununla birliktehakimiyet hasletive hakim olabildiği kadar kadiriye​t​hasletide gelişiyor​. Öz iradesini devreye sokabilen farkındalığını da koruyor. Bu da öz farkındalık hasletidir. Tüm bunların bütünselliği ise inisiyatif gücünü ortaya çıkarıyor

 

 

2012-2017 AXOY RA BİLGELİK ÖĞRETİSİ ALT YAPI DERSİ

EĞİTMEN: SİBEL SIVACI 

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

error: