Enter your keyword

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır

Tanrısallığın Alemi Lahut’tur. Lahut aleminin sakinleri olan Tanrısal Özler; bu alemde yaşarlarken, Atomik Bütünde yer alan Ceberrüt ve Meleküt alemlerinin sakinleri olan kendi evlat canlarını Allah Sistemi’nin faaliyet platformunda yücelmelerini sağlayan İlahi Hiyerarşi ile birlikte hareket ederler. Ceberrüt ve meleküt alemleri galaktik yaşam faktörüne sahip olan ortamlardır.

Tanrısal Özlerin bu evlat canları İlmi tasavvufta “MEBDE-İ TEAYYÜNİ VÜCUBİ” olarak bilinmektedir. Spiritüel öğretide “YÜKSEK BENLİK” ifadesiyle tanıtılan bu canlar, Atlanta RA Teknolojik öğretisinde “UFRAY YUNA = ÖZ GEN” olarak tanıtılmaktadır.

Allah sistemi tanrısal özlerin galaktik yaşam ortamlarında bulunan evlat canlarının tüm imkanlarını kullanma selahiyetine sahip bulunmaktadır. Evlat canların sahip oldukları bu imkanlar, keyfiyetler + hasletler + değerler bütünselliğidir. Bu imkanlar önce Allah Sistemi’nin resuliyet veçhesi tarafından kullanılır ve Dünya’daki deneyimci özlere ait deneyim uyduları üzerinden rububiyet sırrıyla alakalı tüm tasarruflar gerçekleştirilirek uluhiyet sırrıyla alakalı tasarruf platformuna dahil edilmeleri sağlanır. Dünya’da bulunan ne varsa Allah’ın ayetleridirler. Tasavvuf ilminde cemad – nebat – hayvanat – beşeriyet ifadeleriyle bilinenler mahlukturlar ve bu nedenle bunlara “ayet-i mahlukat” denir. Beşeriyetin ilahi isimlerin zılleriyle alakalı yaşamdan ilahi isimlerin asıllarıyla alakalı yaşama geçme aşamasında mahlukluktan kurtulup varlık olması gerçekleşir ki, bu esnada hakiki öz insan numunesi yaratılmış olur. Bu numune ayet-i varlıkata dahildir. Ayet-i varlıkatın tavanında “tanrısal öz insan numunesi” mevcuttur ki, bu Dünya’da yaratılmak istenmektedir.

Tanrısallığın kademe kademe tezahür ettirildiği Dünya’da deneyime sokulan her Öz değer karakteristik fiziki özelliklere sahip kalıplar ve kisveler altında sergilenebilmektedir. Öz bilgi, Öz Enerji ve Öz Cevher Tanrısal Bilincin Özünde mevcut olan deneyimsiz değerlerdir.

Deneyimlemeye sokularak evrimsel plandaki şablonlarına uygun olan tarzlarda yaratılması gereken bu değerleri rotasyone edebilen keyfiyetler, tamponize edebilen hasletler de Tanrısal Bilincin Özünde mevcuttur ve deneyime iştirakçı hassalarıyla sokulabilmektedir.

Tanrısallığı muayyen bir programın gereğine uygun olarak önce Rububiyet vasıflarına göre birinci kademede elementsel, bitkisel, hayvansal ve mutat insansal kalıp ve kisvelerde devreye sokan Tanrısal Bilinç, Madde Kainatı Çekirdek Düzeni olan Dünya’da DENEYİMLİ RUBUBİYET kazanır. Deneyimli Rububiyet kazanma; Tanrısal Bilincin özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini, enerjisini ve cevherini birinci kademede işleyerek yaratmasıdır. Tanrısal Bilinç, ancak bu yaratma işleminden sonra aynı programa uygun olarak bu değerleri, Uluhiyet vasıflarına göre ikinci kademede Hakiki İnsansal (İnsan-ı Kamil) kisvede devreye sokar ve Dünya’da DENEYİMLİ ULUHİYET kazanır. Deneyimli Uluhiyet kazanma; Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini, enerjisini ve cevherini ikinci kademede işleyerek yaratmasıdır.

DENEYİMLİ ULUHİYET KAZANMAK İÇİN HER TANRISAL BİLİNÇ DÜNYA DENEYİM / EVRİM / GÖREV ORTAMINDA ALLAH SİSTEMİNE TABİ TUTULMAKTADIR.

Uluhiyet kazandırma ile alakalı öğretim – gözetim – denetim faaliyetlerini Çekirdek Dünya Rabliği sürdürmektedir. Her tanrısal bilincin özünden sahip olduğu rotasyon ve tamponizasyon kabiliyetlerine haiz olan keyfiyet ve hasletlerini devreye sokarak kullanabilen Çekirdek Dünya Rabliği, Tanrısal Bilincin Deneyimli Uluhiyet kazanarak Allah Sistemi’nde Tasarruf Kriterleri olan 99 keyfiyet ile haslete uygun şablonlar dahilinde kamilleştirilerek yaratılışını sağlar. Bu yaratım prototipine rabsal terminolojik sistemde İNSAN-I KAMİL, ruhsal terminolojik sistemde EVRENSEL İNSAN denir.

Tanrısal Bilinç, ancak bu yaratma işleminden sonra aynı programa uygun olarak bu değerleri, Kudsiyet vasıflarına göre üçüncü kademede TANRISAL İNSAN kisvesiyle devreye sokar ve Dünya’da DENEYİMLİ kudsiyet kazanır. Deneyimli Kudsiyet kazanma; Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini, enerjisini ve cevherini üçüncü kademede işleyerek yaratmasıdır. Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu daha üst düzey keyfiyet ve hasletlerini kullanabilme hakkına sahip olan ANA TANRISAL TEKNOLOJİK BOYUT, deneyimli uluhiyet kazanan her Tanrısal Bilince deneyimli kudsiyet kazandırarak onların Tanrısal Sistemdeki şablonlar dahilinde yaratılışını sağlar. Ana Tanrısal Teknolojik Boyut, Atlanta Terminolojik Sistemde Süper Hükümranlık Süper Güç Boyutu olarak bilinmektedir. Bu boyutta yer alan tanrısal üyeler, tanrısal bilinçlerin özleriyle müşterek çalışma hakkına sahiptirler.

ATOMİK BÜTÜNDEKİ ÇEKİRDEK EVREN’İN YILDIZ KUTBUNDA YER ALARAK RABSAL TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA LEVH-İ MAHFUZ OLARAK GEÇEN “MUTLAK PLAN” DA TANRISAL ÖZLERE AİT DENEYİM – EVRİM – GÖREV MAHİYETLERİNİ GÖSTEREN KAYITLAR VE BU KAYITLARA GÖRE TANZİM BULAN HÜKÜMLER MEVCUTTUR.

Çekirdek Evren’de Samanyolu Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut Dünya insanlığına din siklüsü döneminde BERZAH olarak, Shapley-3 Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut MELEKÜT, Andromeda Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut ise CEBERRRÜT olarak, Galaktik uzay ötesi boyutlar bütünü ise LAHUT olarak tanıtılmıştır.

SAMANYOLU GALAKSİSİ UZAYI ALFA, SHAPLEY-3 GALAKSİSİ’NİN UZAYI BETA-1, ANDROMEDA GALAKSİSİ’NİN UZAYI İSE BETA-2 KARAKTERLİDİR. GALAKTİK UZAY ÖTESİ BOYUTLAR OMEGA KARAKTERLİDİR. BU BOYUTLARA ATLANTA YAŞAM BOYUTLARI DA DENİR.

Bu bilgilere göre insan faktörünün berzahı, melekütü, ceberrütü ve lahudu vasıta olarak kullandığı kendi beyninde bulunmaktadır. Böyle olunca da alfadan betaya, betadan omegaya yapılan geçişler insan beyninin varlığında gerçekleşmektedir.

İnsan faktörü vasıta olarak kullandığı beyniyle sadece berzahını değil, isterse kendi varlığını yücelten faaliyetleri sürdürerek melekütünü, ceberrütünü ve lahudunu Dünya’da yaşayabilmektedir.

Melekütünü veya ceberütünü yaşayan insan faktörü Tanrısal evladlığını, lahudunu yaşayan insan faktörü Tanrısallığını devreye sokarak kendi öz keyfiyet, haslet ve değerlerini kendi olgunluğuna uygun olarak deneyimleyebilmekte ve yaratabilmektedir.

KENDİ ÖZ KEYFİYET, HASLET VE DEĞERLERİNİ MUAYYEN BİR OLGUNLUKTA DENEYİMLEYEREK YARATABİLEN İNSAN FAKTÖRÜ KENDİNİ SAHİP OLDUĞU OLGUNLUK SEVİYESİNE GÖRE BİR TANRI EVLADI VEYA BİR TANRI OLARAK YARATABİLMEKTEDİR. (Burada tanrı ifadesiyle işaret edilen Allah değil Tanrısal İnsan numunesidir)

CENAP BAŞMAN ( AXOY RA MATU )

error: