Enter your keyword

Öz Enerji İle Evrensel Enerjinin İnsansal Formun Tepe Şakrasındaki Bağlanışından Sonra Allah Sistemine Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetiyle

Öz Enerji İle Evrensel Enerjinin İnsansal Formun Tepe Şakrasındaki Bağlanışından Sonra Allah Sistemine Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetiyle Aktifleşerek Devreye Sokulması

Öz Enerji: Her deneyimci Öz’ün kendi varlığına ait deneyim – evrim – görev programlarını Dünya ortamında uygulama amacıyla kullandığı doğal enerjidir.

Evrensel Enerji: Deneyim – evrim – görev programlarının Deneyimci Özler tarafından Dünya ortamında uygulanması esnasında Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Canlı Kristal Enerji Merkezi’nden genel olarak her deneyim – evrim – görev odağının istifade edebileceği gibi devreye sokulan yapay enerjidir.

DENEYİMCİ ÖZLERE BAĞLI OLARAK HAREKET EDEN DENEYİM – EVRİM – GÖREV ODAKLARINA DENEYİM UYDULARI DA DENİLMEKTEDİR.

Deneyimci Özler Dünya ortamında mineral – bitki – hayvan – beşer formlarıyla deneyimlerini sürdürürlerken, kendi doğal enerjileri olan Öz enerjilerini kullanırlar. Bu esnada da yapay enerji olan Evrensel Enerji İlahi Hiyerarşi tarafından bu formlar üzerine temerküz ettirilir.

Evrensel enerjinin temerküz ettirilmesi esnasında her deneyimci öze ait deneyim uydusu deneyim – evrim – görev aşamalarındaki durumlarına göre bu enerjiyi masedebilmektedir.

Deneyim uydularındaki bilinç kıymetleri kendi bağlı bulundukları Deneyimci Özlerinden Öz enerji alırlarken KAPALI SİNYALİZASYON TERTİBATI denilen bir mekanizmayı kullanırlar. Mineral – bitki – hayvan – beşer formlarında devinen bilinç kıymetleri aldıkları bu Öz enerjiyi kullanmanın neticesinde Öz enerji hemen bu formlarda statik enerji haline dönüşür.

Deneyimci özlerin deneyim odaklarını kullanma süreçleri evrimleşmenin kendi varlığına ait evrim programının icaplarına uygun olarak değişiklik gösterir. Neticede deneyimci özler mineralden başlayarak, beşer dahil beşere kadar deneyim odaklarını genel bir evrimleşmeyi tamamlamak için kullanırken Öz enerjilerini Kapalı Sinyalizasyon Tertibatı’nı kullanarak sevkederler.

Beşer ifadesiyle bilinen deneyim odağında kendi öz enerjisi ile evrensel enerjiyi beşeri formdaki tepe şakrasında bir araya getirerek bu şakranın iç devinim kanalı ile devinim halkasında birleşik düzen prensibine uygun bir hale getirir. Bu durum hasıl olunca Allah sistemine ait olan 99 keyfiyetin rotasyon mahiyetiyle aktifleşerek devreye sokulması mümkün hale gelir. Artık deneyim odağında keyfiyetlerin sadece vizyonik manalarına değil, asıl manalarına uygun algılamalara dayalı olgularda yaşanmaya başlar. Beşeri varlık 99 keyfiyetin asıl manalarına uygun algılamalara dayalı olguları yaşaya yaşaya insanlaşır, insanlaşma sürecinin hitamında EVRENSEL İNSAN NUMUNESİ haline gelerek “BİR ÇEKİRDEK EVREN VARLIĞI DURUMUNA YÜKSELDİĞİ” ilah hiyerarşi tarafından tastiklenir.

İslam-ı Hakikide 99 İlâhi isim olarak geçen RA Keyfiyetten 99’u Rahman, Rab, Adil, Muhyu, Settar… diye geçiyor. Bu 99 Ra Keyfiyetin rotasyonu altında bulunan değerlerin işlenmesi Çekirdek Dünya’nın Deneyimsel Özgürlük Planında tahakkuk ediyor. Böyle 99 Ra Keyfiyetin manalarınca hareket eden insanlarımız, Öz’ünden devreye soktuğu değerleri kendi Özlerinin hasletleriyle deneyimlediklerinde, kendi Deneyimci Özlerine dört dörtlük yardımcı oldukları için Allah Sisteminden geçmesine yarayan bütün İlahi Tasarruf Planlarından destek görürler.

İlk başta Çekirdek Dünya Rabliği öğretim, gözetim ve denetimden sorumlu olduğu için öğretir, gözetir, denetir. Sahip olduğu değerleri işlemesi için yardımcı olur ve insanın 99 Ra Keyfiyetin rotasyon kabiliyetiyle dünya macerasında alabildiğince öz güven kodlarını açabilmesi için faaliyet gösterir. Dünyanın içinde bulunduğu Ana Hasat Dönemi’nde bu kodlar Ara Hasat dönemindeki hasat kriterlerine uygun yoğunluklarda bırakılmamalıdır. Ana Hasat kriterlerine uygun olarak yükseltilebilmelidir. Genel yaratı ara hasat dönemlerinde makbuldü, uygun görülüyordu ama şimdi Ana Hasat Döneminde Yüksek Yaratı uygun görülmektedir. Bunun için hasat kriterlerine uygun ne değer varsa şimdi daha üst düzeyde yüksek yaratı şablonları dâhilinde yaratılması gerekir. Hasat dönemlerinde hasat döneminin kriterlerine uygun açılırken, bu defa içinde bulunduğumuz Ana Hasat Dönemi’nin kriterlerine uygun açılabilmelidir.

BU DURUM; İLAHİ HİYERARŞİ İLE ORTAK FAALİYET GÖSTEREN DENEYİMCİ ÖZLER TARAFINDAN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK BU DÖNEMDEKİ İNSANLARIMIZIN TEPE ŞAKRALARINDA BİRLEŞİK DÜZEN HASIL EDECEK OLAN ÖZ ENERJİ – EVRENSEL ENERJİ POTANSİYELLERİ ANA HASAD DÖNEMİNE UYGUN YOĞUNLUKLARDA TUTULMAKTADIR.

CENAP BAŞMAN ( AXOY RA MATU )

error: