Enter your keyword

Genetik Deformasyona Uğratılmış Gen Kavramları

Genetik Deformasyona Uğratılmış Gen Kavramları – ANA HASAT DÖNEMİ

 

ANA HASAT VE BİTKİSEL, HAYVANSAL, İNSANSAL ORGANİZMALARDA GENETİK DEFORMASYONA UĞRATILMIŞ GEN KAVRAMLARI

Günümüzde bu konu insanlarımızı çok tedirgin eden alternatiflerle oldukça tartışmalı bir boyuta ulaşmıştır.

Bitkisel ve hayvansal organizmalar gibi insani organizma da, hücrelerin bir araya gelerek kendi varlıklarına özel olan bir aktivasyon planını oluşturmasından ibaret olan evrensel bir yapıdır. Bu organizmaların sağlıklı bir pozisyonda varlıkta tutulabilmesi için Evrensel Denge prensiplerine uygun olan bir beslenme prosedürü belirlenmiştir. Organizmalardaki her hücrenin fonksiyonerliğini organ denilen bir yapıda sağlıklı bir tarzda sürdürebilmesi için kendi varlığına gelen besiyer ajanların Evrensel Denge prensiplerine uygun olan terkiplere sahip olması gerekir. Günümüzde bu konu insanlarımızı çok tedirgin eden alternatiflerle oldukça tartışmalı bir boyuta ulaşmıştır. Bu tartışmalı boyut da diğer konulara ait boyutlar gibi “DÜNYADA YAŞANAN TOPLUCA KIYAM FAALİYETLERİ” arasına girmektedir.

Evet dünya insanlığı Dünya organizmasıyla birlikte uyanışa geçti dostlarım. Yüzyıllardır ekolojik dengesi karada, havada, suda sarsılan dünyamızın da canlı bir organizma olduğunu unutmayınız. Varlığında yaşayan tüm organizmalar dünya ile birlikte depreniyor ve indifa ediyor. Kur’andaki Zilzal ve Karia surelerindeki ayetlerin manası gerçekleşiyor. Dünya organizması deprenişe geçti ve içindeki fazlalıkları dışa vuruyor, insan da buna “ne oluyor?” diyor. Bu mahiyetteki kıyam hücre çekirdeklerindeki genlerin yapılarıyla oynayanları neden utandırmasın? Yüzyıllardır dünya sahnesinde oynanan oyunlar hep kişisel egonun kendini ön plana atmasından kaynaklanmıyor mu? Son günlerde artık beslenme amacıyla aldığımız besiyer ajanların sıhhatinden iyiden iyiye endişe duyar olduk. Sebze ve meyve ürünlerini alacaksın genleriyle oynanmış veya hormonlu, et ürünlerini alacaksın genleriyle oynanmış veya hormonlu.. İnsanlığın besiyer ajanlar üzerindeki sapma ve saptırmadan sayılan bu davranışları, organizmaları önce mutasyona sonra dejenerasyona götürüyor dostlarım. Mutasyon ve dejenerasyona götürme sebeplerinden birisi de besiyer adaptasyon keyfiyeti ile GÜNEŞ adıyla bilinen organizatör düzenleyici cevheri odaklardan alınması gereken ihya edici tesir alım keyfiyetinin istismarıdır. Dünya atmosferindeki ekolojik dengenin bozulmasına sebep olan davranışların neticesinde güneşin faydalı ışınlarını süzerek geçiren zararlı olanlarını ise yapısında tutarak nötürleştiren ozon tabakası delinmiştir.

Bitki, hayvan, insan gibi evrim prototiplerinin, içinde bulundukları evrim ortamında kendi evrim aşamalarına uygun olarak devrede tuttukları organizmaların yaşamasına yarayan besiyer ajanları bünyelerine alırlarken alışılagelmişlikten farklı alternatiflerle karşılaşarak besiyer adaptasyon keyfiyetlerinin zorlanmaları ile GÜNEŞ adıyla bilinen organizatör düzenleyici cevheri odaklardan alınması gereken ihya edici tesir alım keyfiyetinin istismarı mutlaka önce hücresel mutasyona sonra hücresel dejenerasyona sebebiyet vermektedir.

Bitkiler topraktan aldıkları madensel tuzlar ve su ile besiyer adaptasyon keyfiyetine uygun olan tarzlarda adapte olmuşlar ve bu tuzların ve suyun varlıklarına indekslenerek kendi bünyelerinin ihtiyacı olan besiyer ajanları kendi bünyelerine kazandırmak için toprağa köklerinin miçelyumlarını salmaktadırlar. Her bitki kendi bünyesinin ihtiyacı olan besiyer maddelerine süratle adapte olarak onlarla süper kontakt kurabilmektedir. Kendi ihtiyacı olmayan maddelerle karşılaşınca onlara adapte olmak istememekte ve zorlanarak bir müddet o maddelerle kontakt kurmamaktadır.

Ancak, ne yazık ki dış etkenlerce zorlanarak bazen kendi ihtiyacı olan besiyer ajanlarla birlikte gelen yabancı maddelere besiyer adaptasyon keyfiyetini zorlayarak ister istemez adapte olmakta ve bu maddeleri kendi bünyesine alarak yapısında bulunan hücrelerin mutasyona uğramalarına sebebiyet verebilmektedir.

HAYVANLAR VE İNSANLAR, BİTKİSEL MUTANT TÜRLERİ BESİYER OLARAK ALMAKTA VE BÖYLECE KENDİ BEDENSEL YAPILARINDA YER ALAN HÜCRELERLE ALAKALI GENETİĞİN BOZULMASI GEÇEKLEŞMEKTEDİR.

 

BİTKİSEL MUTANT TÜRLER: Bitkisel organizmayı husule getiren hücreler; kök, gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve gibi bitkisel elemanların yapılarında yer almakta ve hücresel faaliyetlerini bitkilerin idamesini sürdürmek için göstermektedirler. Bu hücrelerle alakalı faaliyetler, Çekirdek Evren Levh-i Mahfuzunda yer alan akaşik kayıtlardaki şablonlara uygun olan davranış motivasyonlarının yaşanmasıyla sürdürülürken, bu motivasyonları saptırıcı insani ve hayvani beyinlerden yayılan duyumsal, duygusal, düşünsel, seksüel olgulara ait tesirler, davranış motivasyonlarının saptırılmasına dayalı olarak bu faaliyetlerin de yön değiştirmesine sebebiyet verirler. Bu faaliyetlerin içinde rejenerasyon, inkişaf ve üreme sistemleriyle alakalı olan faaliyetler de mevcut olduğu için, hücrelerin rejenerasyonu, inkişafı ve üremesi Pozitif Yaratılış Şablonlarına uygun düşmemekte ve bu faaliyetlerin neticesinde önce mutant sonra dejenere türler ortaya çıkarılmaktadır.

HAYVANSAL MUTANT TÜRLER: Hayvansal organizmayı husule getiren hücreler; kafa, gövde, el, ayaklar ve organlar gibi hayvansal elemanların yapılarında yer almakta ve hücresel faaliyetlerini hayvanların idamesini sürdürmek için göstermektedirler. Bu hücrelerle alakalı faaliyetler, Çekirdek Evren Levh-i Mahfuzunda yer alan akaşik kayıtlardaki şablonlara uygun olan davranış motivasyonlarının yaşanmasıyla sürdürülürken, bu motivasyonları saptırıcı insani ve hayvani beyinlerden yayılan duyumsal, duygusal, düşünsel, seksüel olgulara ait tesirler, davranış motivasyonlarının saptırılmasına dayalı olarak faaliyetlerin de yön değiştirmesine sebebiyet verirler.

Bu faaliyetlerin içinde rejenerasyon, inkişaf ve üreme sistemleriyle alakalı olan faaliyetler de mevcut olduğu için, hücrelerin rejenerasyonu, inkişafı ve üremesi Pozitif Yaratılış Şablonlarına uygun düşmemekte ve bu faaliyetlerin neticesinde önce mutant sonra dejenere türler ortaya çıkarılmaktadır.

İNSANSAL MUTANT TÜRLER: İnsansal organizmayı husule getiren hücreler, kafa, gövde, el, ayaklar ve organlar gibi insansal elemanların yapılarında yer almakta ve hücresel faaliyetlerini İnsanların idamesini sürdürmek için göstermektedirler. Bu hücrelerle alakalı faaliyetler, Çekirdek Evren Levh-i Mahfuzunda yer alan akaşik kayıtlardaki şablonlara uygun olan davranış motivasyonlarının yaşanmasıyla sürdürülürken, bu motivasyonları saptırıcı insani beyinlerden yayılan duyumsal, duygusal, düşünsel,seksüel olgulara ait tesirler, davranış motivasyonların saptırılmasına dayalı olarak faaliyetlerin de yön değiştirmesine sebebiyet verirler. Bu faaliyetlerin içinde rejenerasyon, inkişaf ve üreme sistemleriyle alakalı olan faaliyetler de mevcut olduğu için hücrelerin rejenerasyonu, inkişafı ve üremesi Pozitif Yaratılış Şablonlarına uygun düşmemekte ve bu faaliyetlerin neticesinde önce mutant sonra dejenere türler ortaya çıkarılmaktadır.

Çekirdek Evrim Yasasının icaplarına göre Sirius Lyra Kültürüne uygun olarak Dünya Evrim ortamında oluşturulmak istenilen türler, Orion 21’leri (Lüsiferyan güç topluluğu) tarafından kasıtlı olarak mutasyona uğratılmışlar ve orijinal hallerinden farklı olan sapmalara sevk edilmişlerdir. Bu sapmalar, Orion teknolojisinin imkanlarıyla desteklenerek dejenere edilmiş türlere kadar gitmiş ve Dünya Evrim ortamında dejenerasyon yoğunluğu böylece arttırılmıştır. Her bir sapma hali Orion 21’leri için o türü farklı bir mahiyette dejenerasyona götürme amacıyla kullanılabilmeye elverişli vasıta bir olgudur.

Çekirdek Evrim Boyutsallık keyfiyetleriyle donatılmış olan Çekirdek Güneş Sistemi içinde çok değişik mahiyetlerde tesirler dolaşmaktadır. Bu nedenle mutant türlerin ortaya çıkmasında sadece insani ve hayvani beyinlerden yayılan tesirler değil, bu tesirler ötesindeki kozmik tesirlerin de etkileri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için arzu ederseniz D.N.A adlı kitabımı okumanızı tavsiye ederim.

Ö.Cenap Başman

error: