Enter your keyword

Bilinç ıslahatı ve kültleme 6

Bilinç Islahat ve kültleme

Mısır Kharenası döneminde yetişen ve aydınlanan bilinçler bağlı oldukları Tanrısal benlikleri adına Dünya’da deneyim kazanmıştır. Aynı zamanda görev vurgulamak üzere Dünyanın çeşitli yerlerinde aydınlatıcı fonksiyonlar üstlenmiştir. Evrimleştikçe kendi Tanrısal benliklerinin yeryüzünde bir tecelli odağı olacak bir olgunluk kazanmak üzere Dünya ve galaktik plan arasında sürekli enkarne edilmişlerdir.

Mısır Kharenası döneminde bu tatbikatçılığı üstlenen 600 bilinç kodlama planı olarak devreye alınan bilinçler aslında bağlı oldukları Tanrısal benliklerin birer uydusu olarak yeryüzüne inmiştir. Tanrısal Bilinçlerin her biri kendi makro uydularından iki makro bilinç üzerinden kültleyici aktifliği devreye almıştır.

Tanrısal Benlikler, dünyada hem bilincen hem de bilince ait imkanlar ile var olmak, deneyim programlarını yaşamak, evrimsel bazda mikro uydularından, makro uydularından özsel enerjilerini akışa geçirmek ister.

Kültleme aslen bilincin astral plandaki tüm sahip olduğu her şeyi dünyada da yaşamak içindir. Bilinç hem kendi varlığını kültlemekte hem de sahip olduğu tüm imkanlarını kültlemektedir.

Kültleyici aktiflik iki ana unsuru ele alır.

Bilinç (mon)ve bilince ait imkanlar (Ton).

RA Mon, bilinç

Bilinç, ne zamana ne mekana ne forma ne enerjiye ne bilgiye tabidir. Bunlar onun imkanlarıdır. Bilinç ve bilince ait imkanlar birbirini tamamlayan iki kutuptur. Ancak tek ve bütündür.

Bilinç, henüz mutlak yokluktan sadır olduğunda dahi kendi imkanlarını da bu akışla birlikte sürükler. Hiçbir zaman sonsuz sınırsız bilinci ve her zerresini tek başına ele almıyoruz. Bilinç varsa daima onun imkanları da vardır.

Ra Ton, Bilincin imkanları

Ra İmkanlar 3 e ayrılır Öz keyfiyetler, Öz değerler, Öz Hasletlerdir.

Birbiri içinde müşterek olarak çalışıyorlar. Biri olmazsa diğeri açığa çıkamıyor. Biri ötekini tetikliyor önünü açıyor ve yoğunluk elde edebilmek için keyfiyetler hasletlere yön veriyor. Hasletler değerlerin ortaya çıkışını sağlamak için kabiliyet gerekiyor. En sonunda bilinç, imkanlarını açığa çıkara çıkara makro özüne ait tecelli oluşlar sağlıyor.

Öz keyfiyetler, esmaül hüsna olarak bilinen, 99 ismin bilincine uygun tecelliyatıdır.

Öz hasletler; bilincin sahip olduğu yetenekler, diğer bilinçlerden kendi titreşimine uygun onu ayıran özel yetileri, sahip olduğu bilişi, farkındalığı, şifalayıcılığı gibi kendisine ait olan melekeleridir.

Öz değerleri; Bilincin kendi öz/doğal enerjisi, öz bilgisi, gücüdür.       

Dünya’da madde planında henüz ortaya çıkaramadığı yetiler, duyu dışı idrak, görü, hissediş yoğunluğu hep haslet bazında yetilerdir. Bilinç, dışrak olan bu vasıtalar sayesinde kendini bilendir. Bunun için her ne varsa tamamı onun imkanları yan RA-Ton’udur.

Ra Ton yani RA – imkanlar deneyimsiz ve deneyimli olarak 2 kategoriye ayrılabilir.

 

Deneyimsiz imkanlar, tüm varoluş veçhelerinde kullanılmaktadır ve olma bazındadır. Ancak deneyimli kılınan imkanlar sadece çekirdek dünya ortamında olma halinden kurtulup yaratıma geçmektedir. Yani deneyimli hale gelmektedir.

İmkanların kültlenmesi

Bilince ait imkanlar, 3 koldan kültlenmektedir. Andromeda ve Shapley3 galaksilerinde bulunan 9’lu gezegen zincirlerinden 3 tanesinin oluşturduğu sistemlerle bilinçler dünya ortamında Sanatsal, Bilimsel, Dinsel aktivasyon planları oluşturmuşlardır. Bilinç, kendi imkanlarını bu üç kol üzerinden açığa çıkararak yeryüzü ortamında deneyimsiz halden deneyimli olarak varlıklaştırmaktadır.

Sanatsal etkinliğini devreye sokarak yaşadığı içsel sanatsal olgular, onu manevi bir zenginliğe taşır. O esnada yaşadığı coşkunlukla eserler verir. Aynı şekilde bilimsel statüde içsel olgular bilinçsel olarak yaşandığında bilimsel coşkusal haller yaşayan bilinç,  bir takım keşfiler yapar.  Bilimsel eserler ortaya çıkarır. Bu eserleri işlerken kendi bilgisini kullanır bu bilgi, dünyada deneyime sokulmuş bir bilgi olur (öz bilgidir).

Makro öz benliğinin galaktik ortamdaki kıstasına kadar yükseltilmiş bir olgu ile ortaya çıkarılmış ve dünyada deneyimlenmiş bir bilgidir. Aynı şekilde bu bilgi, enerjisini de taşımaktadır. Bilgi daima enerji ile hareket eder.

Öz bilgi, öz enerji ile hareket eder. Bilincin dünyaya takdim ettiği o eseri, takdim edebilmek için yaşadığı içsel coşku, manevi hal her ne kadar yoğun olursa o esnada kendi imkanlarından bilgi ve enerjiyi makro kıstaslarda yeryüzüne taşıyarak, dünyada kendi imkanını da kültlemiş olur. Bilgisini enerjisini kullanır ve kendi cevherini işlemiş olur.

Bunları yapabilmek için yine hasletlerini devreye sokmalıdır. Hasletleri yeti, meleke olarak ele alabiliriz. Bilgi ve enerjinin açığa çıkması için bir eser takdim edebilmek için buna uygun bir yeti olmalıdır. Yine bu hasletlerin tetiklenmesini sağlayan, hasletlerin açığa çıkması için bilince şevk verecek bir takım keyfiyetler olmalıdır.

1.2       İnisiyasyon

Bilinçlere Islahat Programı açılmasıyla, sahip oldukları değerleri aşikare çıkararak illüzyonun kabalığından, maddenin kesafetinden kurtulabilmesini sağlayıcı birçok etkinlik, birçok içsel eğitim programı devreye sokulmuştur. Genel olarak bu fonksiyonlara ‘inisiyasyon’ denilmektedir.

Bilincin kullandığı biyolojik kompütüründeki (beyin) hücrelerin DNA sarmal boşluklarındaki kayıtlardan inisiye kodlarının açılmasıyla yüksek farkındalık hallerinin yaşanması, bu farkındalık düzeyine uygun biliş, duyu dışı idraklemeyi sağlayıcı birçok yetinin ortaya çıkarılışı söz konusudur. Bu programlar, dinsel – bilimsel ve sanatsal statüde bilincin içten içe yaşadığı manevi coşkunluk hallerinin ortaya çıkmasıyla devreye sokulmaktadır.

Dinsel mistiklik halleri ile bilincin yaşadığı dinsel coşku ve bu coşkunun yaşanmasıyla verilen dinsel eserler bilince kendi öz bilgisini doğaçlaması için müsait bir ortamdır. Aynı şekilde sanatsal mistiklik hallerinin yaşanmasıyla sanatsal coşku ile ortaya çıkarılan eserler, bilimsel mistiklik hallerinin yaşanmasıyla bilimsel coşkuya dayalı olarak içten darbelenerek ortaya çıkan keşifler, buluşlar. Dünya’yı sahip olduğu realitik kavramdan çok daha ileri boyutlara taşıyabilen bilimsel teknolojik keşif ve buluşlar birer eser olarak ortaya çıkmaktadır.

Bilinç, kendi imkânlarını da birlikte yaratmaktadır. Kendi imkanlarını ne kadar çok tezahür ettirir, bu imkanlarını meknuz plandan aşikare çıkarıp tecelli ettirirse kendini de bilincen o kadar yaratmaktadır. Varlığa 3 koldan bağlanan sistemlerle ilerlemesi, yol kat etmesi sağlanmaktadır.

Binlerce yıldır Çekirdek Dünya tatbikat sahasında vurgulanan ve ilahi hiyerarşi tarafından devreye sokulan Kültleyici Programlar daima dinsel- bilimsel ve sanatsal statüdedir. 3 sistem, bilince ait imkanların deneyimli kılınmasını sağlamaktadır. 3 sistem, bilincin kendi öz bilgisini ve öz enerjisini kullanarak- açığa çıkararak doğaçlama keyfiyeti üzerinden kendi özünden eserler vermesini sağlamaktadır.

Bilince ait imkanlar teslis kavramı üzerinden dinsel, bilimsel ve sanatsal olarak öz’ce yaratılmaktadır. Bu yaratım bilincin öz değer üçlüsünü ortaya çıkarmasını, bilgisini enerjisini açığa çıkararak cevherini işlemesini sağlamakta ve cevherde teslis kavramına uygun bir yaratımın, bir eserleyiciliği ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Bilimsel- sanatsal ve dinsel sistemler bilincin varlığına bağlanarak bu sistemler üzerinden hem evrimleşmesi hem deneyim kazanması hem de görev vurgulamış olması sağlanmış, kendini bu imkanlar üzerinden imkan bazındaki teslisi oluşturarak kendini bilincen teslis oluşturmak üzere Öz Yaratıma hazırlamıştır.

 

Amon Ve Aton Kültü

600 adet teknolojik kodlayıcı sistemle devreye sokulan bilinçlerin Sirius adına pozitif aktiflikçe devreye sokacakları etkinlikler, dinsel bilimsel ve sanatsal bağlamda olmuştur. Ancak bunu yine bilinç ve imkan bazında ikiye ayırarak tatbikata sokmuşlardır. 600 adet bilincin 300 tanesi  RA MON tatbikatçısıdır. Ra Mon, RA Bilinç anlamındadır. Diğer 300 tanesi ise RA TON tatbikatçısıdır.  Ra Ton, RA İmkan anlamındadır. Bilincin ıslah edilmesiyle Bilinç kültlenmiştir. Ve bu kütleyici aktifliğe Akmon Khara deniliyor.

Amon kültü, 300 makro bilinç koduyla uygulanan bir programdır. AMON  adı ile bilinen baş rahip Khafisan bulunmaktadır.

Bilince ait İmkanların ıslah edilmesiyle İmkanlar kültlenmiştir. Ve bu kütleyici aktifliğe Akton Khara deniliyor. 300 makroluk bir programdır. Ve başlarında ATON  adı ile bilinen makro bulunur. Kharyantaslar kültleyici aktiflik için bu dönemlerde KA ve HA’sını tatbik edecek Rahim ve Rab makrolarını devreye sokmuştur. 300 adet KA tatbikatçısı Bilinci, 300 adet HA tatbikatçısı ise Bilince Ait İmkanları sergileyecektir. Bu tatbikatçılık farklı makrolar üzerinden devreye sokuluyor. Kharyantasın iki makrosu biri Rab karakterli biri de Rahim karakterlidir.

İki kültün tatbikatçısı bilinçler, aynı tanrısal özlere ait biri Rab biri Rahim veçhesiyle deneyim-evrim ve görev programlarını açarak dinsel- bilimsel ve sanatsal statüde Ruhsal ve Teknolojik açıdan çok önemli fonksiyonlar sürdürmüştür. Ancak bu dönemde ilahi hiyerarşinin makbul görmediği istenmeyen haller de ortaya çıkmıştır.

Bu süreç, Atlantia’dan başlamış ve Atlantis’te de devam etmiştir. Ve yine Mısır Kharenası döneminde de yozlaşma durumları tekrar etmiştir. Bilince ait imkanlar daima cezp edicidir.  Bu iki kült tatbikatçılarının tamamı değil ama büyük bir kısmının o dönem mutasyona uğradığı derslerimizde geçmektedir. Aton tatbikatçısı diyoruz

 

Nefs denilen potansiyelin zapturaptlı bir şekilde kontrol edilememesi bilince ait imkanların tatbikatçılığında daima ayak bağı olmuştur ve Aton tatbikatçısı Başrahip, Başrahibe, Rahip ve Rahibelerden bir kısmı enaniyete düşerek bu dönemde yozlaşmışlardır. Aton tatbikatçısı yani bilince ait imkanları külteyen bilinçlerin tamamı yozlaşmıyor. Yozlaşmayanlar bu dönemde ikiz makrolarıyla birlenmektedir. Yozlaşmayan Aton tatbikatçıları ile ikiz makroları olan Amon tatbikatçıları bu dönemde çok yüksek liyakatler elde ederek birlenmiş ve gürzün dışında bulunan Rahman boyutuna kilitlenmeye hak kazanmışlardır.

Tüm Aton tatbikatçısı bilinçlere Ana Hasat Döneminde tekrar bir hak doğmuştur aslında o dönemin yozlaşmama kriterlerini tamamen bertaraf ederek geçiş yapabilme hakları var ancak ne kadar değerlendirebildiler?

Bilinç kültlenmesini sağlayan Amon rahipleri içe dönüktür. İmkân kütleyicisi Aton rahipleri dışa dönüktür.

Kharena bilinci, Çekirdek Dünya’da Mısır Kharenası döneminde bilinçsel bazda ortaya çıkarılmış bir aktifliktir.

error: