Enter your keyword

Atlantis ve Lemurya (MU) 3 – Bilinç kodlama sistemi

Atlantis ve Lemurya (MU) 3 – Bilinç kodlama sistemi

Evrimsel ilerleyiş için teknolojik uzmanların çaba ve tadilatları akabinde Lusifer ve ekibinin mutasyonu başlatması ile bedenlerdeki 12 sarma geri 2 sarmal halina dönüşmeye başlamıştır. Yetiler ve farkındalık gücü etkisizleşmeye, gerilemeye başlamıştır. Telepati, teleportasyon, insanın güçlü hisleri, sezgisel duyarlılık gittikçe kaybedilmiş ve daha önce yapılan müdahale bir defaya mahsus olduğu için bu defa 2 sarmala düşen DNA faktörünün tekrar 12 ‘ye çıkarılması gerekir.  Bunun için ise doğal yönden tasarruflarla manevi bilgi ve manevi enerji kullanılmıştır.

Bilincin tekrar kendi gücünü elde edebilmesi, kendi özüne uyanabilmesi, illüzyonik boyutun kaba kesif veçhesinden sıyrılabilmesi pek de kolay değildir.

Kaldı ki açık farkındalıklı halini bir defa kazandıktan sonra tekrar gücünü yitirmesi evrimsel bir tıkanıklıktır. Hastalıktır. Çünkü sonsuzluk kadar sonsuz alternatifli bir uyanış, evrimsel programdaki her zerrenin hedefidir.

İlahi hiyerarşi bir defa düşeni geri uyandırmak, yücelimini kazanmasına destek olmak için ‘Kültleyici aktifliği‘ devreye almıştır. Bu defa bilinçler kendi kendilerine uyanacak ve evrimleşerek ilerleyeceklerdi ancak İlahi Hiyerarşi direk müdahale etmeden yani özgür iradeye müdahale etmeden destekleyici fonksiyonları gösterme kararı alır.

Kültleyici aktiflik, Galaktik Konfederasyonun ‘Teknolojik kodlayıcı aktif sistemiyle’ devreye sokulan 600 bilinç kodunun varlığıyla başlatılmıştır.

600 bilinç kodlama planı esasınsa birer sistemdir. Bu sistemler dinsel, bilimsel, sanatsal bağlamda bilinçlere etki etmek ve onları dıştan gelen etki ile düşündürmek, duygulandırmak amaçlı hissediş, sezgi, içsellik gibi olguları yaşatıcı fonksiyonları içerir.

Bunun için göksel görevliler olarak yüksek benlik farkındalıklı bilinçler bilerek, isteyerek yeryüzündeki kapalılığa, kendi özüne kapayıcı sistemi bilmesine rağmen dünyaya gelmeyi kabul ederek transfer edilir. Kendi varlıkları ile uyanışın sağlanması, desteklenmesi için görevler icra edeceklerdir. Bu bir şiirdir, bu bir aydınlanmadır, bu bir farkındalıktır, bir duadır. Kendi özüne bağlanacak ve kendi özüne bağlanacaklara vesile olacak, yansıyacaktır. Kendi özünden özsel enerjisi ile uyanış yoğunluğu yaşarken aynı zamanda yaşadığını enerjisel bazda yaşatacaktır. Yansıyacak, aydınlandıkça aydınlatacaktır. Işık olup ateşinden yakacak, sesinden gürleyecektir. Gökleri yeryüzünde taşımak için aracı olacaktır…

Bir peygamber olacak belki ama yozlaştırılmamış ham halde güzel ahlaklı bir bilinç olarak  kapalı farkındalıklı bilinçlere örnek olacaktı. Bilimsel keşifler, sanatsal aktivitelerle insansal değerleri taşıyacaktı. Bu değerler her bilincin kendi galaktik planında yaşanandır  ve  tamamen bilişseldir.

Görevli Bilinçler, Dünya’ya transfer edilmeden önce ‘Bilinç kodlama planına’ alınarak yani bilinçler programlanarak sergileyecekleri aktiflikler olacaktır.

Lemurya

Yeryüzü transfer edilen Teknolojik Uzman Yüce Bilinçler üzerinden de Sirius’a ait pozitif bir ırk yeryüzünde beden bulmuştur. Hatta Lemuryan ırk olarak bilinirler (Turkolar). Lemurya halkı ise Rabsal ve Ruhsal coşkunluk içinde yaşayan, Rabsal ve Ruhsal Rahip ve Rahibe kadrosundandı.

Atlantis

Atlantis teknolojik karakterli bilimsel rahiplerin yoğunluk olarak bulunduğu bir medeniyettir. Bilimsel çalışmaları negatif kutuplu olunca Lemurya ırkı üzerinde bir tahakkümiyet kurma arzusu ki bunun altında daima köleleştirici olgular vardır.

Atlantisin bilim adamlarının o dönemde yaptığı çalışmalar büyük tehlike arz etmiş ve tüm dünyayı etkisi altında bırakmıştır. Atlantis ve Lemurya yine Atlantia Döneminden sonra ortaya çıkan bir ülkedir. Atlantiste teknolojik karakterde deneyim ve evrimin sürdürüldüğü faaliyetler gösterilirken (Teknolojik uzman kadrosu) Lemuryada ise Rabsal ve Ruhsal coşkunluk hallerini yaşayıcı ve yaşatıcı faaliyetler sürdürülmüştür. (Rahip Rahibe kadrosu)

Atlantia döneminde doğal evrimin sürdürülmesine yarayan müdahaleler Orion güç topluluğunun da ortaya çıkmasıyla netice buluyor. Asırlar sonra ortaya çıkan medeniyetlerden Atlantis ve Lemurya’ya uzanıyor. Bu dönemde negatif yoğunluk artarak gittikçe pozitif bilinçleri etkilemeye bu bilinçlerin kullandığı formları, beyinleri mutasyona götürmeye başlar.

Dejenerasyonun baş göstermesiyle Atlantis sakinlerinin sahip olduğu teknolojik uzmanlıkla Lemurya sakinleri üzerinde güç kullanmışlardır. Bu teknolojik uzmanlık içinde atomun parçalanması ve nükleer enerji açığa çıkararak ortaya çıkan silahlar ve bu silahların kullanımını örnek verebiliriz. Günümüz teknolojisinin çok ötesinde ancak yıkıcı bir güç kullanılmaktadır.

error: