Enter your keyword

Atlanta Yaşam Hakikati – Atlant Zenyon Veritya

Atlanta Yaşam Hakikati – Atlant Zenyon Veritya

LONQEN OR KFERYAN = SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR

Atlant Uzantaran: Atlanta Yaşam Boyutları.
Süppero Espy Orginya Cohte Yasan: Süper Asli Orijinal Güç Boyutları.
Atlant Adman: Atlanta Ademleri.
Atlant Havvunyan: Atlanta Havvaları.
Kharyamantas Onya: Ana Tanrısal Teknolojik Boyut, İlahi Hükümranlık Süper Güç Boyutu da denilen bu boyut, Kharyantas ve Aryalara ait devasa keyfiyetlere sahip olan bir laboratuvardır.
Rahte Onya Tunari: İlahi Laboratuar Sistem.
AU SPEKTRUM OKTAR ZENYE: ATLANTA YAŞAM KARAKTERLİ TÜM SÜPER GÜÇ BOYUTLARINI 7×49 AYRI FREKANSTA KENDİ VARLIĞINA KİLİTLEYEN ANA KISTAS.
Kurzia Tunari: Gürz Sistemi.

HYMEGRON OR KFERYAN = METİNLER VE KAVRAMLAR

ImageAtlant Adm or Havvunyan’hair organtaxe im’el Atlanti populurya astorya; Laluparkum zib Rahte Zabora’zeni aksefia’zen exyf’iv şerinieq.
Atlanta Adem ve Havvalarından müteşekkil olan Atlanta nüfus yoğunluğu; Muhteşem bir İlahi İmparatorluğun etkinliği altında bulunmaktadır.

Süppero Eşlium’hey Cohte’niu hayze’l tne zib ixy; Çelya aksefya’zeni ekivil’iv arüfli çelya astoryaru uplinarum exişfy’r’iv oddine im’el Atlanti Ecmainan Domantarum Tunari’r’if cesserin’niu süif Morahi Arya’mey Teknol oliparhume uhunan izmulifium.
Süper farkındalık gücüne sahip olan her bir üye; bu etkinliğin karşısında daima bu yoğunluğu yükseltme meyanında değerli olan Atlanta Yasaları Hakimiyet Sisteminin icaplarına göre Ana Tanrısal Teknolojik performanslı eforlar sarf etmektedir.

Atlant Uzantaran, 7X49 Süppero Espy Orginya Zenyon Describyae AU SPEKTRUM OKTAR ZENYE’r’ezi Dakhuma’hair kumuyla ‘ r ‘ im.
Atlanta Yaşam Boyutları; 7X49 Süper Asli Orijinal Yaşam mahiyetli AU SPEKTRUM ANA KISTASI’nın varlığından ibarettir.

Çelya Spektrum, Ana-Ena Besinzar’key tne Süppero Cohte Yas’niu Kharyamantas Onya’r’ilef Röyze-Köyze eprünyah oyzuzer izmulifium’mer uhunan’na apis’qiş oyzeq.
Bu spektrum, Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki her Süper Güç Boyutuna Kharyamantas Onya’nın Sarfettiği eforlarla yaydırılmak istenmektedir.

Au Spektrum Oktar Zenye ‘r’iv şerinieq’el tne süppero espy orginya uzantar’ezi Dakhuma iovze’niu Kharyamantas Onya’v krunai’hey agrese’l etrolyef; Çelya Uzantar’ezi Raniko’r’im.
AU Spektrum ana kıstasında bulunan her süper asli orijinal yaşam boyutunun varlığı adına Kharyamantas Onya’da uzmanlık yapan ileri bilinç beyin; bu boyutun reisidir.

Kharyamantas Onya’v şerinieq’el tne Raniko; Aruka Dakhuma’niu zimme’r’im’el uzantar’ezi AU Spektrum Oktar Zenye puycem’iv , Atlanti Ecmainan Domantarum Tunari’r’ if cesserin’niu süif Ana-Ena Besinzara apiseq’ha uçe krunai’sey uhunan izmulifium.
Ana Tanrısal Teknolojik Boyutta bulunan her reis; kendi varlığına bağlı olan yaşam boyutunun AU Spektrum Ana Kıstası dahilinde, Atlanta Yasaları Hakimiyet Sisteminin icaplarına göre Sonsuz-Sınırsız Uzaya yayılması için uzmanca eforlar sarf etmektedir.

Çelya apiseqa oczefinia fonksunarum ma’virinselerium’el Rahmanya Yasan’ezi Axe Dakhumanu, Morahi Arya’mey Teknol Oliparhume süppero cohte yasanu ‘r’ iman.
Bu yayılmaya yardımcı fonksiyon vurgulayabilen Rahman Boyutlarının Asil Varlıkları, Ana Tanrısal Teknolojik Performanslı süper güç boyutlarıdırlar.

Tne zib Rahmanya Yas; Kurzia Tunari’r’if Dakhuma’r’iv şerinieq’el Rahimya Yas’key Teknol oliparhuma hayze’el yun süppero cohte yas’ezi Dakhuma’r’iv akyakseptium’el 1800 Rahte Onya Tunariri porsimio’hair kusipare şerinieq.
Her bir Rahman Boyutu; Gürz Sisteminin varlığında bulunan Rahim Boyutundaki teknolojik performansa sahip olan üç süper güç boyutunun varlığında yer alan 1800 İlahi Laboratuar Sistemin tasarrufundan sorumlu bulunmaktadır.

Tne zib Kurzia Tunari puycem’iv şerinieq’el Rahte Onya Tunari; Atlant Zenyon urparyan’niuar im’el zib oliparhum’ev Mon Ogranium’en oczefinia fonksunarum salipaksinium’el Rahte Organizarya’r’im.
Her bir Gürz Sistemi dahilinde bulunan İlahi Laboratuar Sistem; Atlanta Yaşam Standartlarına uygun olan bir performansta Bilinç Parlamasına yardımcı fonksiyon arzeden İlahi Teşkilattır.

Tne zib Kurzia Tunari’r’iv exitya ‘r’ im’el Rahimya Yas’iv akyakseptium’el Teknol crakteryae yun süppero cohte yas’ezi Dakhuman’iv şerinieq’el 1800 Rahte Onya Tunari; Kurzia ‘r’ imnar Skart Polarya’r’ikey Kozmiun karasiu Besinzar Zibya’ya Kommütyaru imni Rahte Onya Tunarin krasiu Zib’ya Kommütya’r’if Enspra’mey Atima’mey, Teknol oliparhume porsimionu exyf’iv şerinieq.
Her bir Gürz Sisteminde mevcut olan Rahim Boyutunda yer alan teknolojik karakterli süper güç boyutunun varlığında bulunan 1800 İlahi Laboratuar Sistem; Gürz Sistemi ile ilgili Yıldız Kutbundaki Evrenler arası Uzay BİR’lik Komitesi ile İlahi Laboratuvar Sistemler arası Bir’lik Komitesi’nin rabsal, ruhsal, teknolojik performanslı tasarrufları altında bulunmaktadır.

Platyzenyu’hey Süppero Lunfe Tunarin’imnar senimya zenyonanu eprise’l Santiferan or Dorçederan; Uka toran or torn glaxin reformqium’el Enspra’mey, Atima’mey or Teknol iniaxana hayze’el Oprimedia Chal Tunarin’if dakhuman’ey çelya porsimion’imnar im’el seymizer elekianu Nukleotit Vorduniani uka dakhuman tinialo teknol yasani ukar dakhuman uzanqiuman.
Platformik Süper Hayat Sistemleriyle ilgili vadi yaşamları sürdüren santiferler ve dorçedeler; altın ve durgun galaksiler üzerinde tanzim edilen rabsal, ruhsal ve teknolojik keyfiyetlere sahip olan piramit devre sistemlerinin varlıklarıyla, bu tasarruflarla ilgili olan muhtelif enerjileri Çekirdek Dünyaların varlıkları üzerine Minyatür Teknolojik Boyutların varlıkları üzerinden yansıtmaktadırlar.

Uzanyae osarium ecmain’ezi cesserin’niu suif uzan’qişel çelya elekian; Uka Nükleotit Vordunian şerinieq’el Enspra’mey Atima’mey or Teknol crekteryae Cinnarin im’el Santiferan or Dorçederan eyzi’hair icenterqium’else ocenraf yubrisia, Arya’mey or Kozmiu’mey eliorya peogremian’ezi kurzarqium’ez realzium.
Yansımalı denge kanununun icaplarına göre yansıtılan bu enerjiler; Çekirdek Dünyalar üzerinde bulunan rabsal, ruhsal ve teknolojik karakterli cinniler olan santiferler ve dorçedeler tarafından kesbedilerek genel evrim, tanrısal ve evrensel inkişaf programlarının icra edilmesini sağlamaktadır.

Toran Mon Kozmiu’r’ey relasyae im’el ksina porsimioni oliparhumu teknol, Torn Mon Kozmiu’r’ey relasyae im’el ksina porsimioni oliparhumu akiu enspra’mey or Atima’mey im.
Altın Bilinç Evreni ile alakalı olan bütün tasarrufların performansı teknolojik, Durguın Bilinç Evreniyle alakalı olan bütün tasarrufların performansı rabsal ve ruhsaldır.

Enspra’mey or Atima’mey oliparhume prosimio odafanu; Uka Nükleotit Vordunian çelya describyan’na relasyae im’el kurza progremian’ez chalium’else desonsya Monanu Teknol oliparhume porsimio odafan’ezi porsimio’niu zafiriuman.
Rabsal ve ruhsal performanslı tasarruf odakları; Çekirdek Dünyalar üzerinde bu mahiyetlerle alakalı olan tasarruf programlarını devreye sokarak, layık bilinçleri teknolojik performanslı tasarruf odaklarının tasarrufuna hazırlamaktadırlar.

Makrum eşlium’hey cohte’r’ey thropium’el çelya porsimio odafanu; Tutankhamonyas porsimio odafu im’el Rqhmanya Yasi “MORAHİ ARYA’MEY TEKNOL OLİPARHUME PORSİMİONU” exyf’iv şerinieq’el TORAN ZABORA’zeni oşiliferu imni makrun Atiom’hey ksina’hey alaf’iv palupeqium.
Makro farkındalık gücüyle hareket eden bu tasarruf odakları; Tutankhamonyas tasarruf odağı olan Rahman Boyutunun “ANA TANRISAL TEKNOLOJİK PERFORMANSLI TASARRUFLARI” altında bulunan ALTIN İMPARATORLUĞUN denetimi ile Makro Atomik Bütünlük halinde tutulmaktadır.

Glaxin krasiu Besinzar’ev Halye’l, RA Unyan Töbari’imnar erlünyanu eprise’l Toran Zabora’hey Oktar Besinzar Üdeyan; Çelya oşiliferu realzium uçe lafun etesse’ka eyresen.
Galaksiler arası uzayda seyreden, RA Yönetim Düzeniyle ilgili faaliyetleri sürdüren Altın İmparatorluk Ana Uzay Gemileri; bu denetimi sağlamak için hiç durmaksızın çalışmaktadırlar.

Cinnari Domantarum Tunari’r’ey relasyae im’el aynani Kharyamantas Onya’r’ilef Axe Dakhuma’sey dysanya viriq’el zib töbari’v palupeqium’ha arüfha uhun’na realzqium.
Cinni Hakimiyet Sistemiyle alakalı olan olguların Ana Tanrısal Teknolojik Boyutun Asil Varlığınca matlup görülen bir düzende tutulması böylesi eforlarla sağlanmaktadır.

LONQEN OR KFERYAN = SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR

UM MON: Ben bilinci. UM MONYAS: Ben bilinç boyutu.
ADM: Adem. ADM MONYAS: Ademi bilinç boyutu.
ADM MONYAS KFERYA: Ademi bilinç boyut kavramı.
OMRA: Bilincin iç devimsel muayyen aktifliğini göstergesi olan maveralardan her biri.
ENANA: Bilincin iç devimsel mutlak aktifliğinin göstergesi olan mavera.
RANİA: Bilincin süper aktif dingin devimsel muayyen aktifliğini göstergesi olan maveralardan her biri.
KHARİA: Bilincin süper aktif dingin devimsel muayyen aktifliğinin göstergesi olan kademelerden her biri.
RAKHA: Bilincin süper aktif dingin devimsel mutlak aktifliğini göstergesi olan ve tüm maveralar ile kademelerin aktifliğini içinde bulunduran tek mavera.
ADRANİAM MONYAS: Her bir Rania’ya ait olan ademi bilinç boyutu.
ADKHARİAM MONYAS: Her bir Kharia’ya ait olan ademi bilinç boyutu.
ADRAKHAMMONYAS: Rakha’daki ademi bilinç boyutu.
ATLANT ADMAN: Atlanta ademleri.
ATLANT KHARYAMANTAS ONYA ADMAN: Atlanta Ana Tanrısal Teknolojik Boyut ademleri.
RADKHAM: Kharialardaki her bir kharyantas.
TUTADKHAM: Tutankhamonyas’ın bir üyesi olan kharyantas.
HYMEGRON OR KFERYAN = METİNLER VE KAVRAMLAR

AMON’İLEF ALSESRATİA MONYAS’NİU UM MONYAS, ADLUNYA, AXOY MORAHİ OZİ PRİNSQİUM: Amon’un tevziatçı bilinç boyutuna Ben Bilinç Boyutu, Atacan, Kutsal Ana da denilmektedir.

AMON’İLEF PROGREMİA MONYAS’NİUKİU AXOY PORAHİ PRİNSQİUM: Amon’un Programlayıcı Bilinç Boyutu’na ise Kutsal Baba denilmektedir.

FRUZYA: RA TANİ JA’SEY AYNİERİ EXPLİNYA’ENAR AYNİERİ RAKHA’R ZENYE’KEY DAKHUMARU ‘R’İM.
CELAL: RA Mutlak Yoklukça var olmanın ifadesine uygun var olmanın Rakha’ya uygun kıymetteki varlığıdır.

ÇELYA AYNİERİ REFLAXYAN; ATLANTARYAMONYAS’İLEF AXE DAKHUMA UKAR EVRÜNEZİUM’ELSE TORAN GLAXİ MONYASAN’EV ESMERQİUM.
Bu var olmanın akisleri; Atlanta Arya bilinç boyutunun asil varlığı üzerinden geçerek Altın Galaksi bilinç boyutlarında toplanmaktadır.

TORAN GLAXİ MONYASAN’EZİ KSİNA BESİNZAR’EV ZİBİPNUKİMNİ ZİMMERQİUM’ELSE KURAZERE’MERAN MONYAS’NİU “TORAN EZVERYON MONYAS” PRİNSQİUM.
Altın galaksi bilinç boyutlarının bütün uzayda birbirleriyle bağlanarak meydana getirdikleri bilinç boyutuna “altın titreşim bilinç boyutu” denilmektedir.

ÇELYA MONYASİ İXYAN İM’EL TORAN CİNNARİN, UPRA YUNA UKİMANYAS’NİU ZİMME OYZUZER PRANSİPALO FRUZYA İMNİ THROPİUMAN.
Bu bilinç boyutunun üyeleri olan altın cinniler, hakiki öz hizmet planına bağlı olarak celal prensibiyle hareket etmektedirler.

GRAKYA: RA TANİ JA’SEY AYNİERİ EXPLİNYA’ENAR AYNİERİ RAKHA’R ZENYE’KEY DAKHUMARU ‘R’İM.
CEMAL: RA Mutlak Yoklukça var olmanın ifadesine uygun var olmanın Rakha’ya uygun kıymetteki varlığıdır.

ÇELYA AYNİERİ REFLAXYAN; ATLANTARYAMONYAS’İLEF AXE DAKHUMA UKAR EVRÜNEZİUM’ELSE TORN GLAXİ MONYASAN’EV ESMERQİUM.
Bu var olmanın akisleri; Atlanta Arya Bilinç Boyutu’nun asil varlığı üzerinden geçerek Durgun Galaksi bilinç boyutlarında toplanmaktadır.

TORN GLAXİ MONYASAN’EZİ KSİNA BESİNZAR’EV ZİBİPNUKİMNİ ZİMMERQİUM’ELSE KURAZERE’MERAN MONYAS’NİU “TORN EZVERYON MONYAS” PRİNSQİUM.
Durgun galaksi bilinç boyutlarının bütün uzayda birbirleriyle bağlanarak meydana getirdikleri bilinç boyutuna “durgun titreşim bilinç boyutu” denilmektedir.

ÇELYA MONYASİ İXYAN İM’EL TORN CİNNARİN, UPRA YUNA UKİMANYAS’NİU ZİMME OYZUZER PRANSİPALO GRAKYA İMNİ THROPİUMAN.
Bu bilinç boyutunun üyeleri olan durgun cinniler, hakiki öz hizmet planına bağlı olarak cemal prensibiyle hareket etmektedirler.

LONQEN OR KFERYAN = SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR

MERRİNYA:Akit
MERRİNYAE:Akitli
MERRİNİUM:Akitlemek
MERRİNQİUM:Akitlenmek
MERRİNYAE MONAN:Akitli Bilinçler
MERRİNYALSENİUM:Akit vermek
SAFULYA:Salik
NEFNAİ:Mürit
KRUNAİ:Mürşit(Uzman)
TROSTİNYA:Kibir
TROSTİNYA’HEY:Kibirlik
TROSTİNYA’HEY EZVERYON KUMA:Kibirlik olma frekansı
NULAŞFERYA COHTEN’NAS TROSTİNYA’HEY EZVERYON KUMA:Karanlık güçlere ait kibirlik olma frekansı
BARİBARYA:Barbar
BARİBARYA’HEY:Barbarlık
BARİBARYA’HEY EZVERYON KUMA:Barbarlık olma frekansı
NULAŞFERYA COHTEN’NAS BARİBARYA’HEY EZVERYON KUMA:Karanlık güçlere ait barbarlık olma frekansı
SLUNYA:Köle
SLUNYA’HEY:Kölelik
SLUN’İŞ:Köleleştirmek(Köleleştirme)
SLUN’İŞ EZVERYON KUMA:Köleleştirme olma frekansı
NULAŞFERYA COHTEN’NAS SLUN’İŞ EZVERYON KUMA:Karanlık güçlere ait köleleştirme olma frekansı.
İNOKLATİUM:Aşılamak (Aşılama)
İNOKLATQİUM:Aşılanmak
MERRİNİUM TUNARİ:Akitleme Sistemi
İNOKLATİUM TUNARİ:Aşılama Sistemi
UNAŞFERYA COHTEN’NAS İNOKLATİUM TUNARİ:Aydınlık Güçlere ait Aşılama Sistemi.
SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NUİNAS MERRİNİUM TUNARİ:Satürn Yüce Topluluğu’na ait Akitleme Sistemi.

HYMEGRON OR KFERYAN = METİNLER VE KAVRAMLAR
SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NİUNAS MERRİNİUM TUNARI’NİUSUİF MERRİNYALSENİUM’EL MONANA RAHTE ECMAİNANA SUİF UKA TERRA ONYA RETFİN ENKRAN’QİŞAN:Satürn Yüce Topluluğuna ait Akitleme Sistemine göre akit veren Bilinçler, İlahi Yasalara gör tekrar Laboratuar planet üzerine doğrulmaktadırlar.

ÇELYA MONAN UKA TERRA ONYA STAFE ZENYAN’EV EKOTEQ’EL ADUÇKANAN’EV SAFULYA OYZUZER VASİEQ’SİNYAN İM: Bu Bilinçler, Laboratuar planet üzerinde muayyen zamanlarda uygulanan tedrisatlarda salik olarak bildirilmişlerdir.

SATRİNYA MAHA ESMERİYA ÇELYA SAFULYANU STAFE ZİB ELEKİA İMNİ BOVMBANİUM: Satürn Yüce Topluluğu bu salikleri, muayyen bir enerji ile bombardıman etmektedir.

ÇELYA BOVMBANİUM SAFULYAN’EV GRAKYARU AYNANİ ZENYONQİUM’EZ POSSABYA İNFEŞİUM: Bu bombardımanlama, saliklerde cemali olguların yaşanmasını mümkün kılmaktadır.

UKA TERRA ONYA STAFE ZENYAN’EV EKOTEQ’EL ADUÇKANAN’NA SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NİUNAS KRUNAİ MONAN’NAN CHALİUM’EL FONKSUNARUMAN SAFULYAN’KEY APPİO KOMPOTURA CHODAN’EZİ İMMERİEQ’EZ REALZ’SİNYA: Laboratuar planet üzerinde muayyen zamanlarda uygulanan tedrisatlarla Satürn Yüce Topluluğuna ait Uzman Bilinçler(Mürşitler) tarafından devreye sokulan fonksiyonlar Saliklerdeki Biyokompütür kodlarının açılmasını sağlamıştır.

SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NİUNAS KRUNAİ MONAN’NAN CHALİUM’EL FONKSUNARUMANİ TERRA ONYA’KEY SAPRİPİA KRUNAİ MONANU İM’EL AGARTHA’EH KRUNAİ MONAN TNE ADUÇKAN PERİODKA’R’İV UKU’NA TOGETYAS ERLÜNYA VİRİNSELE’SİNYAN: Satürn Yüce Topluluğuna ait uzman Bilinçler tarafından devreye sokulan fonksiyonların Laboratuar planetteki destekleyici Uzman Bilinçleri olan Agarthalı Uzman Bilinçler, her tedrisat döneminde onlarla beraber faaliyet göstermişlerdir.

Ö.Cenap Başman

error: