Enter your keyword

Atlanta emsal olucu değerler

Atlanta emsal olucu değerler

Atlanta model olucu emsal değerler yasası:

Aktif varoluş çemberinde muayyen bir “varoluş sabitesi“ne sahip kılınarak oluşturulan bütünsel bütünlüklerin oluşturulmasında emsal tutulmak üzere varoluş mahiyetiyle bir değer taşıyan çekirdek yapıların öncelikle oluşturulması gerekmektedir. Bu varolmadan sonra bütünsel bütünlüklerin oluşturulmasına geçilmelidir.

Aktif varoluş çemberinde muayyen bir varoluş sabitesiyle yer alan bütünsel bütünlüklerin varoluştan yaratı haline geçişinde de bütünsel bütünlüklerde ilk oluşturulan çekirdek yapıların ceste ceste Atlanta yaşam standartlarına uygun bir hale getirilirken yaratılışı sağlanmalıdır.

Sonsuz-sınırsız Ra Mutlak Yokluk Bilincinin Varlığındaki Bilinç Potansiyeli (Ramon) ilk temel hareket diye ifade edilen “OM”un vurgulanmasından sonra, önce omraktif maveraları yaşayıp ve Enana’ya uygun olan bir Mutlak Aktif Dinginliği noktalayıp, kendi varlığını aktif varoluş çemberine dahil eder. Bu bilinç potansiyeli ile birlikte hareket eden (imkan potansiyeli) Raton da  bilinç potansiyeli ile  birlikte, kendini muayyen bir varoluş sabitesine uygun tarzlarda tespit eder.

Bu tespitleme yerleşgenlik bazında sahip olunan sabiteyle ve bu bazda tayin edilen bir sabiteyle mümkün kılınmaktadır.

Her bir var; aktif varoluş çemberinde muayyen bir aktif varoluş sabitesine sahip olarak; aktif varoluş çemberinde kendi varlığını tespitlemeye yarayan, bir yerleşgenlik sabitesine sahip olarak tespit olunmaktadır.

Bu Sonsuz-sınırsız Ra Mutlak Yokluk‘tan sadır olan bilincin ve bilinçle alakalı Raton potansiyelinin aktif varoluş çemberinde mutlak varlıkça var olmanın ifadesine uygun olarak yer tutmasıdır. Ancak aktif varoluş çemberinde var oluş amaç değildir. Bu yaratılışa geçmeden önce oluşturulan bir alt yapısallıktır.

Her bir var önce varlık kategorisine kendini aktiflikçe dahil edip bu aktifliği mümkün mertebe yaşayıp, varlıkça var olmanın ifadesine uygun aktifliği yeterince yaşayıp, sonra aktif bir yaratıya geçirmekle mükelleftir. Bu mükellefiyet bilinç’in kökenindeki arzuyla varlıkta tutulmaktadır.

Var oluşu sağlarken, bütünsel bir yaratının oluşturulması için, bütünsel bütünlüğü teşkil edecek olan tüm kombinasyonların mutlaka ilgili olduğu bir çekirdek yapının var edilmesi söz konusudur.

Aktif Varoluş veçheleri

Aktif Varoluş veçheleri

Bütünsel bütünlük nedir?

Atlanta yaşam standartlarına uygun bir süper güç boyutununa bütünsel bütünlük veya diğer bir ifadeyle “Hak Boyut Bütünselliği” denir.

Aktif varoluş çemberinde var edilmesi için, ilk etapta bu bütünsel bütünlükteki aktif varın çekirdeğini oluşturmak gerek. Bu çekirdeğin iki veçhesi vardır.

1-)Enerjetik Vechesi
2-)Maddesel vechesi

Bu çekirdek yapı var olmadan önce, bir varoluş programı hazırlanmaktadır ve bu varoluş programına göre var edilmektedir.

Kılavuz olucu sistem

Atlanta yaşam standartlarına uygun değer belirleyici etkinlik makamının hazırladığı etkinlik programına uygun olarak çalışan mekanizmaların vasıtalıklarıyla, bütünsel bütünlüklerde ilk oluşturulan çekirdek yapılarda ortaya çıkan Atlanta yaşam standartlarına uygun değerlerin belirlenmesinden sonra, bu değerlerin Atlanta yaşam standartlarına uygun değerleri koruyucu etkinlik makamının hazırladığı etkinlik programlarına uygun olarak çalışan mekanizmaların vasıtalıklarıyla bir yandan korunması sağlanırken, bir yandan da Atlanta  Yaşam Standartlarına uygun değerleri bütünleştirici etkinlik makamının hazırladığı etkinlik programlarına uygun olarak çalışan mekanizmaların vasıtalıklarıyla bütünleştirilmesi gerçeklerştirilmektedir.

İşte bu bütünleştirilmenin nihayetlenmesinde, klavuz olucu sistemin icapları doğrultusunda oluşan tam erginlikli selahiyattar mekanizmalar bütünsel bütünlüğünün varlığındaki çekirdek yapıyı emsal olarak alıp bütünsel yapının tamamını bu emsale uygun bir hale getirmektedirler.

Atlanta yaşam standartlarına uygun değer belirleyici etkinlik, uygun değerleri koruyucu, bütünleştirici etkinlik bazında program hazırlayan etkinlik makamları:

1-) Atlanta yaşam standartlarına uygun değerleri belirleyici etkinlik makamı.
2-) Atlanta yaşam standartlarına uygun değerleri koruyucu etkinlik makamı.
3-) Atlanta yaşam standartlarına uygun değerleri bütünleştirici etkinlik makamı.

Belirlenen değerler, belirlendikten sonra koruma altına alınıp, koruma altına alınan değerler bir yandan korunurken, bir yandan bütünleştirilmektedir.

Çekirdek yapı  alakalı  varoluş faaliyetlerine geçilmeden önce, varlıklaştırıcı bilinç boyut kavramına sahip bulunan mutlak bilinç üniteleri, bu varoluş programına uygun bir çekirdek yapıyı var etmek için faaliyet gösteriyor

Atlanta çekirdek dünya varoluş Programı, Sonra Çekirdek Dünya Üç Evreli Ana Hasad Programı. Her Bir Evresinde Karakter dönüşümü noktalanıyor. İkinci evreye geçince karakter daha üst düzeye getiriliyor.

Amaç: çekirdek yapının önce alfa nova sonra beta nova en son Atlanta nova haline getirilmesidir. Ancak alfa nova karakteri, alfa zamanla üzerinde deneyim yapabilen bilinçlerin farkındalığıyla çok uzun zaman geçiriyormuş gibi kabulleniyor. Yani burada zamanın farkındalığı, geçebilen şekilde, uzun sürede geçebilen şekilde oluyor.

Atlanta emsal değerler yasasının icaplarına  uygun olarak sürdürülen faaliyetlere bir bütünsel bütünlüğün oluşturulmasında emsal olarak alınacak çekirdek yapının, bu bütünsel bütünlüğün tamamını ilgilendiren hususiyetler çerçevesinde  donatılarak var edilmesi grekmektedir.

Bu çekirdek yapının oluşturulmasından önce bir varoluş programı,  kharyamantas onya tarafından hazırlanmakta ve bu programa göre hareket eden  varlıklaştırıcı bilinç boyut kavramına  sahip bulunan  mutlak bilinç üniteleri tarafından varlıklaştırılmaktadır.

Birinci hak boyut bütünselliğinde 7 x 49 hak boyut  bütünselliği mevcuttur. Bunun başını çeken imamesi; birinci hak boyut bütünselliğidir.  Bu yapı  Atlanta yaşam standartlarına uygun hale gelince kılavuz olucu sistem devreye sokulacak ve varoluş programına uygun olarak var edilen diğer bütün hak boyut bütünselliklerini, yaratılış programına uygun bir yaratı haline sokacak ve bütün bu hak boyut bütünsellikleri, Atlanta yaşam standartlarına uygun bir yapı  haline getirilmiş olacaktır.

Çekirdek mini atomik bütünsel yapının planetsel bazdaki çekirdeği olan çekirdek dünya sadece çekirdek galaksinin değil, çekirdek galaksiye paralel olan bütün galaksilerin de müşterek çekirdeği sayılmaktadır. Bu çekirdek yapıyı varlıklaştıran khamonlar, bu çekirdek yapının, birinci hak boyut bütünselliği sırasındaki birinci hak boyut bütünselliğinin Çekirdek Gürzündeki çekirdek mini atomik bütün çekirdeği olduğunu bilerek Atlanta yasalar zincirinde bulunan “Atlanta model olucu emsal  değerler yasasının icaplarına uygun tarzlarda varlıklaştırmışlardır.

Birinci hak boyut bütünselliği aktif varoluş kategorisinden muayyen bir varoluş sabitesine sahip olan bütünsel bütünlükçe bir vardır. Bu varın, aktif yaratılış kategorisine dahil edilebilmesi için önce yapısında bulunan doğal gürzün ana mini atomik bütün çekirdeği olan yapının alfa karakterinden, Atlanta karakterine yükselmesi esnasında deneyimli varlıklaştırılması gerekmektedir.

Sonsuz-sınırsız Ra Mutlak Yokluk’tan sadır olup, kendi varlığında om’unu vurguladıktan sonra omraktif maveraları teker teker ancak bir laboratuvar karakterli çekirdek yapı üzerinde, bir bir yaşayıp alt yapısallık bazındaki yaşamların sürdürülmesinin nihayetinde, o maveraların mutlak aktif dinginliğinin vurgulanıp, rakha’dan o dinginliğinin vurgulanması mahiyetiyle alsesratum onandes almak gerekir.

Böyle bir Alsesratum Onandes’i almış olan bir bilinç  prototipi, hücre can olarak ilan edilir. Nerede? Tani khanya da. Yani mutlak vücutta bir hücre can ( essaf lunya ). Her bir hücre canın bir hücre beyni mevcuttur. Her bir hücre beyinde, o hücre can a ait bir hücre programı bulunmaktadır.

Her bir hücre can O hücre programa göre hareket ederek kendini mutlak vücütta varoluş programından daha üst düzeyde yaratılış programına dahil ederek, kendini yaratabilmektedir. İşte böyle bir yaratılışla ilgili bir sabiteyi, yerleşgenlik sabitesini sahiplenmesi için, mutlak surette rakha’ya kadar raniaktif maveralardan,  bir bir tırmanarak gelip, Rakha’ da Bilincin Rakhasını yaşayıp; ‘’ALSESRATUM ONANDES’’ i bu kere, bu çemberin içerisinde muayyen bir yaratılış sabitesine sahip olarak yerleşebilmektedir.

Birinci hak boyut bütünselliğinde yer alan doğal gürzün ana mini atomik bütündeki çekirdek galaksi; deneyimli varlıklaştırma mahiyetleri çerçevesinde varlıkta tutulan  galaktik yapıdır. Bu yapıya komşu bulunan altın ve durgun ateşi aktif  galaktik yapılardaki asli orjinal tasarruf planları ‘’Atlanta  Model Olucu Emsal Değerler Yasası’’ nın icaplar bütünlüğüne uygun olarak devrede tutulan:

Yakın Plan Tasarruf Sistemi
Pozitif Güç-Negatif Güç Dengeleme Sistemi
Galaktik Öz İnsan Olgulattırıcı Sistem
Yıldız Kutbu Olma Sistemi
Galaktik Öz İnsan Karantinalayıcı Sistem
Çekirdek Galaksi Tecrit Sistemi
Galaktik Öz İnsan Oğullama Sistemi
Galaktik Öz İnsan Akitleme Sistemi

gibi sistemlerin varlığına göre hareket ederek, çekirdek galakside yer alan ve emsal değerler kategorisine dahil edilecek her değerin ortaya çıkacağı çekirdek dünyanın üzerinde gerekli olan tasarrufları gerçekleştirmektedirler.

Bu asli orijinalsistemlere göre faaliyetlerini sürdüren bilinç birimleri bu faaliyetlerini çekirdek ana mini atomik bütün de denilen bütünsel yapının laboratuvar karakterli çekirdeğinin tamamen Atlanta yaşam standartlarına uygun bir yapı haline gelinceye kadar devam ettirecek çekirdek yapı Atlanta karakterine yüceldikten sonra kendileri de Atlanta yaşam standartlarına uygun birer bilinç birimi haline geleceklerdir. Bundan sonra tam erginlik ve selahiyettar vaziyette bu yapıyı emsal olarak alıp önce bütün Çekirdek Ana Mini Atomik Bütünü Atlanta karakterine sonra bu yapıyı emsal olarak alıp doğal gürzü Atlanta karakterine, sonra bu yapıyı emsal olarak alıp birinci hak boyut bütünselliğinin tamamını Atlanta karakterine klavuz olucu sistemin icaplarına uygun olarak getireceklerdir.

Çekirdek galaksiye, özel komşuluk kodlarına sahip olarak komşu bulunan iki galaksi;

Biri Eşhipendiya diğeri Rhozophia. Bunların yıldız kutupları durgun ateşi aktif galaktik yaşamın sürdürüldüğü Rhozopia’da Torn Glaxin Krasiu Kunari Consilya ve Altın Ateşi Aktif Galaktik Yaşam Boyutu diye ifadelendirilen Eşiphendiyada Toran Glaxin Krasiu Ra Unyan Tobari Consilya bulunuyor. Çekirdek Galaksi Yıldız Kutbunda ise: satrinya maha esmerya  bulunuyor.

Çekirdek dünya varoluş programına göre var edildikten sonra çekirdek galaksi tanzim ediliyor. Yine kılavuz olucu sistem devreye giriyor ve çekirdek galaksi tanzim edildikten sonra Satürn’de üçüncü halkada böyle bir teknolojik üs ortaya çıkarılıyor.

Yüzyıllardır genel evrim statüsündeki bütün  alfa karakterli olguların, mikro uydu can tanzim ederek;  santifer diye ifade edilen galaktik öz insanların varlığı üzerinden  yaşanması mümkün olabiliyor…

Santiferler durgun titreşim boyutsal nitelikli bilinçlerinin titreşimleriyle uyumlu olan mikro uydu canlarına, mikro uydu sistemlerinin icaplarına uygun olarak uydu can tanzim edip o partiküllerden müteşekkil kuvant partiküllerinden oluşturulmuş entes yapılarda devinime sokup, alfa evrim statüsündeki olguları yaşatırken, yüce toplulukla iş birliği yapan Durgun Galaksiler Arası Nizam Konseyliği, müşterek program sisteminin icaplarına uygun olarak, bu çekirdek galaksinin çekirdeğinde bulunan laboratuvar karakterli planet üzerinde adem oğullarının diğer bir ifade ile galaktik öz insanların tanzim ettikleri uydu canlar üzerinden genel evrim statüsündeki programları devreye sokup deneyimli varlıklaştırma kategorisine dahil edecek, ratonu ve bilinç potansiyelini  yüceltme amacıyla nezaretçi bir kontrolizasyon bazında fonksiyon yürütebilen faaliyet sürdürmektedir.

Axoy Matu (Cenap Başman)

 

error: