Enter your keyword

Allah Sisteminin Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Sistemlere Uygun Tarifleri

Allah Sisteminin Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Sistemlere Uygun Tarifleri

ALLAH SİSTEMİ Rabsal terminolojik sisteme uygun tarifiyle;

Alemlerin Rabbi olan Allahın Uluhiyet sırrıyla kaim olan varlığının 99 İsmine şayan olan tasarruflarla devrede tuttuğu sisteme ALLAH SİSTEMİ denir.

99 İsim ALLAH isminde dürülü olarak meknuz tutulmaktadır. 99 İsminin mazhariyeti Allah’ın Mülkündeki İnsana tanınmıştır.

99 İsmin zılli manaları mahlukattan sadır olmaktadır. Mahlukat sınıfını oluşturanlar İlm-i tasavvufta CEMAD – NEBAT – HAYVAN – BEŞER adlarıyla bilinirler.

99 İsmin Hakiki (asli) manaları Varlıkattan sadır olmaktadır. Varlıkat sınıfının genel tanıtımı İNSAN-I KAMİL adıyla yapılır. Özel olarak tanıtımlar; Veli – Nebi – Peygamber – Aziz – Azize gibi adlarla yapılırlar.

Din siklüsü döneminde “HALİFETULLAH” olarak tanıtılan prototip, Allah Sisteminin Uluhiyet Veçhesinin direkt temerküz odağıdır. Bu prototipin vasıf-istidat ve kabiliyetleri Esma-i İlahiyedeki tüm isimlerin hakiki manalarının cemmidir. Hangi adlarla bilinirse bilinsinler, bu vasıf – istidat ve kabiliyetlere sahip olan insanlar Allah’ın Halifeleridirler.

Alemlerin Rabbi Olan Allah her İsminden İnsan-ı Kamil’deki vasıf – istidat ve kabiliyetlerin donamını gerçekleştirebilen Allah Sisteminin Uluhiyet bazındaki tasarufları devrede tutmaktadır.

Fahri Kainat Olan Resul ise Allahın her İsminden Mülk alemindeki tüm mahlukattaki vasıf – istidat ve kabileyetlerin donanımını gerçekleştirebilen Allah Sisteminin Resuliyet bazındaki Tasarrufları devrede Tutmaktadır.

99 İsmin zılli manalarından hareketle gerçekleştirilen donanım genel bir tevziatlamaya girer. Mülk alemindeki mahlukatın seyr-i İnsan-ı Kamil’e olduğu için İnsan-ı Kamil, İlm-i tasavvufta “vasat-ı camia” olarak nitelendirilir. Mahlukatın vasıf, istidat ve kabiliyetlerini teraküp ettiren İlahi İsimlerin zılli manaları, Mülk aleminde mahlukatın yaşam sürdürebileceği genel bir ortamın ortaya çıkışını sağlamıştır ki, bu ortama İlm-i tasavvufta “ZILLİYET ORTAMI” denilmektedir.

Mahlukatın en şereflisi BEŞER’dir ki, onun sahip olduğu düşünme kabiliyeti onu İnsan-ı kamil namzeti kılan en önemli olgudur.

Beşer, kendi hakikati olan İnsan-ı Kamili araştırmak için düşüne düşüne zılliyet ortamından çıkabilen en değerli mahluktur. Ancak bunu yaparken düşünce mahiyetlerine uygun olan çalışmaları da sürdürebilirse başarabilmektedir. O çalışmalar da mahzarı bulunduğu İlahi İsimlerin zikridir. Kur’an’da ZİKRİN FAYDALARI hakkında bir çok ayet zikredilmiştir. Düşünen beşerin gösterdiği eylemselliğe de İlm-i Tasavvufta TEFEKKÜR denilmiştir.

Peygamberan idrağı ile kavranılan Asli manaların tefekkür ve zikri tam olan beşere intikal ettirilmesi Resuliyetten kaynaklanan bir tevziatlamadır. Bu tevziatlamanın sadece beşer adıyla bilinen mahluka yapıldığı söylenemez.

RESULİYET, ESMA-İ İLAHİYEDEKİ TÜM İSİMLERİN MANALARINDAN HAREKET EDEN RESUL VE ONUN TEMSİLCİLERİNİN MÜLK ALAMİNDEKİ TÜM MAHLUKATA GÖSTERMESİ GEREKEN TASARRUFLARIN VARLIĞIYLA DEVREDE TUTULMAKTADIR. BU TASARRUFLARIN BAŞINDA RESUL VE ONUN TEMSİLCİLERİNDEN YAYILAN ENERJETİK PORLARIN MAHLUKATA NAKŞEDİLMESİ GELİR.

İlm-i tasavvufta cemad, nebat, hayvan, beşer ifadeleriyle bilinen her mahluk bu yayımlayıcı aktiflik planından kendine ait olan enerjetik porları mas ederek kazanır. Bu kazanımlar mahlukatın her üyesini tekamülde yücelterek İnsan-ı kamile doğru yol aldırır.

İNSAN-I KAMİL, ALLAH SİSTEMİNDE ULUHİYETİNE KAVUŞMUŞ OLDUĞU İÇİN, ARTIK BEŞER İFADESİYLE DEĞİL HAZRETİ İNSAN OLARAK BİLİNEN VE MAHLUKLUKTAN KURTULARAK “VARLIK” HALİNE GELEN YÜCELİĞE SAHİPTİR.

ALLAH SİSTEMİ Ruhsal Terminolojik sisteme uygun tarifiyle;

Mutlak Olan Sonsuz-Sınırsız TEK’in Dünya Rabbi Vechesiyle uyguladığı tüm tasarrufları varlığında havi olan Sistem.

Spiritüel öğretide R.İ.M (Ruhsal.İdare.Mekanizması) olarak bilinen topluluk, Dünya Rabbine bağlı olarak faaliyet gösterir. Bu topluluğun Dünya’ya enkarne edilen ruhlar üzerinde tasarruf hakkı mevcuttur. Ruhsal görgü ve tecrübe Dünya’dadır. Ruhlar kendi saf bilgilerinin tecrübelerini burada yaparlar. Her bir ruh tekamülde Kadir-i Mutlak Yaradanın muradına uygun olanı tecrübe ederek yaratma eylemselliğine hizmet etmektedir. Ruhlar maddi bedende gerçekleştirmeleri gereken tecrübeleri muayyen süreçlerde gerçekleştirirler ve dezenkarne olduklarında spatyomun tabakalarına kendi tekamül durumlarına uygun olarak yerleştirilirler. Bu yerleştirilme işlemleri hami ruhlar tarafından yapılır. Ruhlar, spatyomun tabakalarında dünyada arzu edip yapamadıkları her ne varsa bunları muhayyile ve musavvire güçleriyle spatyomun malzemesi olan seyyal mevcudiyetten istifade ederek yaparlar. Arzu ettikleri ne oluyorsa seyyal mevcudiyete müşekkeliyet kazandırırak yapılarlar.

DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE İNSANLIĞA AHİRET OLARAK TANITILAN SPATYOM İLAHİ BİR SANATORYUMDUR. Bu sanatoryumda bulunan ruhlar kendi yalancı cennetlerini yaşayarak tedavi edilirler. Bu tabakaların aşağı seviyede bulunanları bazen Dünya’daki insanların Tahtel şuuruna gönderdikleri dalgalarla onlarda geçici veya kalıcı kaile alışlara sebep olan kavramlar oluştururlar. Bunların sevke hazır dalgaların frekansına akort edilen Tahtel şuurlardan devreye sokulan bilgiler sıhhatli değildir. Ruh çağırma seanslarında bu seviyedeki ruhların verdikleri bilgiler insanlığa çok zararlı olmaktadır. Dinler bu irtibatları bu nedenle yasaklamışlardır. Spatyom tabakalarının aşağı sevilerinden verilen bilgilere uygun hareket eden insanlar, gittikçe kaile alışlarını sapkın tarzlarda tanzim ettikleri için Lüsiferyan güçlerin kendi varlıklarına musallat olmasına sebep olurlar. Dinler kendilerine güvenilir kaynaklardan ulaşan bilgilere uyarak Allahın Muradına uygun davranmayanları tasalluta uğrama tehlikesiyle uyarmışlardır.

Kur’anda “KENDİLERİNE APAÇIK BEYYİNATLAR GELDİKLERİ HALDE YOLDAN ÇIKANLARA BİR ARKADAŞ TAYİN EDERİZ. NE GÜZEL DE ARKADAŞLIK EDER ŞEYTAN ONLARA” ifadeli ayet buna örnektir.

R.İ.M Dünya’da ve Dünya’nın spatyomunda ruhların tekamül yolculunda onlara öğretim-gözetim ve denetimlerde bulunarak gittikçe gelişmelerini ve asılları olan EVRENSEL İNSAN NUMUNESİ haline gelmeleri için gereken bütün tasarrufları yapabilen Yüce bir topluluktur. Bu topluluğun tüm tasarrufları Kadir-i Mutlak Yaradanın Muradına uygun olan 99 keyfiyetin ön gördüğü manalardan hareket edilerek gerçekleştirilmektedir. Dünya’da Evrensel İnsan Numuneleri haline getirilen ruhların toplanacakları bir çatı vardır. B.İ.R (Birleşik İnsanlık Realitesi). Bu realite, Shapley 3 galaksisi ile Andromeda galaksilerinin yıldız sistemlerinden müteşekkil bir Konfederasyon olan “GALAKTİK KONFEDERASYON” un varlığıyla devrede tutulmaktadır. Galaktik Konfederasyona ait temsilci topluluklar Samanyolu galaksisinin muhtelif gezegen ve uydularında üslenmişlerdir. Bunlardan birisi Satürn Yüce Topluluğu olarak bilinir ve Dünya’daki ruhlar üzerine yakın plandan tasarruf yapar.

ALLAH SİSTEMİ Teknolojik Terminolojik Sisteme uygun tarif ile;

Mutlak Bilincin Çekirdek Dünya Rabliği ile Teknolojik Üsler BİR’lik Komitelikleri’nin ortaklaşa gösterdikleri tasarrufları devrede tutan Sistem.

Çekirdek Dünya Rabliği ile Teknolojik Üsler BİR’lik Komitesi birbirleriyle çok özel titreşim bağlarıyla kilitli olan komiteliklerdir. Bu kilitlenmenin amacı; Allah Sistemiyle alakalı yapılması gereken tasarrufların ortaklaşa gösterilen eforlarla gerçekleştirilmesidir.

Çekirdek Dünya Rabliği ÖĞRETİM – GÖZETİM – DENETİM PROGRAMLARINI kendi varlığına bağlı olan özel mekanizmalarla uygulamaya sokar. Bu mekanizmaların uygulamalarından sonra Teknolojik Üsler ağında bulunan üslerden hareketle Teknolojik Üsler BİR’lik Komitesi kendi varlığına ait özel teknolojinin imkanlarını kullanarak teknolojik tasarrufları devreye sokar. Din siklüsü döneminde meleküt ve ceberrüt alemleri olarak tanıtılan Shapley 3 ile Andromeda galaksilerinin varlıklarıyla oluşturulan boyutların sakinleri Allah Sisteminde Resuliyet mekanizmalarını devrede tutan Teknolojik Üsler BİR’lik Komitesinin nezaretinde göklerde enerjetik formlarıyla, dünyada maddi formlarıyla Allah Sisteminin Resuliyet vechesine yardımcı olan fonksiyonlar vurgularlar. Andromeda galaksisindeki Teknolojik Uzmanlar BİR’liği, Dünyadaki evrimin kontrolörleri olarak Bilincin mineralden bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan beşere kadar tüm evrimsel olgularını tanzim ederek yaşatan ve Allah Sisteminin Resuliyet vechesiyle alakalı tüm tasarrufları gerçekleştiren İlahi Uzman Topluluktur.

Çekirdek Dünya Rabliği, Allah Sistemindeki Uluhiyet Vechesiyle alakalı tasarrufları gösterirken Teknolojik Uzmanlar BİR’liğinin beşeri evrim aşamalarında üzerlerinde teknolojik tasarrufları gerçekleştirirken düşünsel aktivasyon göstermelerindeki gelişim kriterlerini nazarı itibare almaktadır. Çekirdek Dünya Rabliği beşeriyetin Düşünsel aktivasyondaki gelişim kriterlerine uygun olarak yerine göre Öğretim – Gözetim, yerine göre denetim programlarını uygulamaya sokabilen İlahi Mekanizmaları devreye sokmaktadır.

CENAP BAŞMAN ( AXOY RA MATU )

error: