Enter your keyword

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri Allah Sistemi Serisi – Cenap Başman 

MÜTEAL ORJİNALİKTEKİ BİLGİYİ ANCAK MUTLAK DİRİLİK BİLİNCİNE SAHİP OLAN MÜTEAL İDRAK KAVRAYABİLMEKTEDİR.

Bu ne demektir? Bu şu demektir ki; ancak kendi mütealliğinin bilincinde olabilen Sınırsız TEK ŞUUR müteal değerleri idrak edebilir.

PEYGAMBERAN İDRAĞI VAHİYE DAYALI BİR İDRAK ŞUMÜLLÜLÜĞÜNDE MÜTEAL ORİJİNALLİKTEKİ SINIRSIZ TEK BİLİGİYİ (İLM’İLLAH) KAVRAYABİLİR VE KESBEDEBİLİR.

Dünya’da Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) adıyla bilinen Kozmik İnsan (Alem-i Kübra) Müteal Orijinallikteki Sınırsız Tek Şuur Oluşun Bilincinde olarak Müteal Bilginin Sınırsız Bütünlüğünü belirli idraklara kazandırmıştır. O’na RESUL denilmesinin sebebi Mutlak Şuur Bilincinde oluşundan hemen sonra Mutlak Şuur Keyfiyeti olan Mutlak Keyfiyetçe Bir Var Oluşun Varlığında Mutlak Şuurun bütün vasıflarını gösterir olmasındandır. Allah’ı en iyi gösteren (Allaha ayine olan) O’nun Müteal Orijinallikteki Sınırsız Tek Keyfiyetidir ki, O keyfiyet Hz. Muhammed Mustafa’nın NUR’udur (Astral formu) ve Müteal ölçüdeki Resuliyet O’na aittir. O’nun İcraatındaki Evrensellik Mutlakiyete dayanan ve her zerreyi ihya edebilen bir hususiyete sahiptir. O Mutlak Keyfiyet’çe bir Var olarak NUR’ULLAH, Mutlak Şuurca bir Var olarak da ŞUUR’ULLAH‘tır.

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

RESUL:

ALLAH SİSTEMİNE TABİ TUTULMASI GEREKEN KUL BOYUTUNUN BOYUTSAL KEYFİYETLERİNİ TANZİM ETME SELAHİYETİNE SAHİP OLAN BİLİNÇ POTANSİYELİDİR. SAHİP OLDUĞU KAVRAMIN İCAPLARINA UYGUN OLAN FONKSİYONLARI VURGULARKEN DAVET MAKAMININ GETİRDİĞİ YETKİ VE İMKANLARDAN FAYDALANIR. TEK BİR RESUL VARDIR. O DA MUTLAK VARLIĞIN BEYİNSEL ÖZ BÜTÜNLÜĞÜNE AİT BİR MAKRODUR. ÇEKİRDEK DÜNYA İNSANLIĞI TARAFINDAN YANLIŞLIKLA RESUL DİYE BİLİNEN DİĞER POTANSİYELLER, TEK RESULUN KONTROLİZASYONU ALTINDA DAVET MAKAMLIĞININ MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARINDA KISMİ VE GEÇİCİ FONKSİYON GÖSTEREBİLMEKTEDİRLER.

Müteal Olan Kendi Mütealliğinin İdrağında bulunurken her müteal değer gibi Müteal olan Bilgiyi de İdrak eder ve kesbeder (kazanır)… Bu husussiyetin sınırsız bir tarzda Müteal ölçüde yer etmesine VAHİY, orta seviyede seyr etmesine HİTAP, daha düşük seviyede seyr etmesine İLHAM denilmektedir.

Kur’andaki Sınırsız Müteal mana içerikli Bilgi; Mutlak Dirilik Bilincine sahip İdrakla kavranılabilmiştir ki; buradaki İdrak, Vahiye dayanan bir idrak keyfiyetini izhar eder.

KUR’ANDAKİ DENGE, MUTLAKİ DENGE ESASLARINA UYGUN OLARAK SINIRSIZ İLAHİ İSİMLER ARASINDAKİ MANA İLETİŞİMLERİNİN BİLEŞKESİDİR. ANCAK BU MÜTEAL ÖLÇÜDEKİ BİLEŞKEYİ SINIRSIZ TÜMEL İSİMLERİN MANALARINA VAKIF KILINAN MÜTEAL İDRAK (EVRENSEL İDRAK) DÜZEYİ İDRAK EDEBİLİR.

Tek tek belirli İsimlerde Uluhiyet kesbedebilen varlıklar kesbettikleri Müteal değerler ölçüsünde manaları idrak edebilirken, Müteal İdrak şümullüğüne sahip olan SINIRIZ TEK ŞUUR‘un Keyfiyeti olan İdrak ise SINIRSIZ TÜMEL İSİM MANALARI‘nı ve Manalar arasındaki iletişimin bileşkesini kavrayabilir.

Sınırsız İsimlerin Sınırsız Manaları arasındaki iletişimin bileşkesi Müteal Orijinallikteki Sınırsız Tek Şuurda bir ÖZ MANA halindedir ki, bu bileşke ilk etapta “TEK MANA” dır. Bu Tek Mananın Evrensel Alemlere yansıması Tümel Kesretlik oluşumları sağlamıştır. Değişik suretler, değişik şekilsellik, renk, fantazi, değişik fikir, inanç hülasa işte Kesret ortamı (çokluk ortamı)… Görecellik (izafiyet)… Şua tarzındaki enerjetik mevcutluklar…

Müteal Orijinallikteki sınırsız Tek Şuurdaki İdrak Keyfiyeti ayrı ayrı İsimlerin manalarına Hakim bulunduğundan SINIRSIZ TEK MANA‘ya da Hakim bulunmaktadır.

Kur’an’daki denge oluşumu Mutlak Denge esaslarına bağlı ve oradan kaynaklanan EVRENSEL DENGE‘ye paralellik arz eder. Ayetlerdeki Mana iletişimlerinin bileşkesi, Esma-ı İlahiyedeki İsimlerin Manaları arasındaki iletişimin bileşkesine tebarüz ettirir. Her ayetteki ölçü, ahenk bu bileşkenin varlığının şahadet ve temsilcisidir. Matematiksel Denge yasasının öngördüğü prensipler doğrultusunda tayin edilen ölçüler, Mutlaki Dengenin tesis edilmesini sağlar. Karşıt ifadelerin aynı sayıda tekrar edilmesi, ayetlerin birbirlerine olan destekleyici tarzdaki iletişimin icabatından kaynaklanmaktadır. Kur’ansal Denge Evrensel Dengeye, Evrensel Denge de Mutlaki Dengeye paralellik arz eder. Kastedilmek istenen Kur’an’ın Evrenselliği’dir ve bu evrensellik Mutlakiyete dayalı olduğu için Müteal Orijinallikte Sınırsız Tek Keyfiyet arzeder. Kur’an’daki Evrenselliği farkedenler için sembolik ve minyatürize ifadeler gerekmez. Zira Ondaki Evrenselliği farkedenlere mutlaka “HİKMET BİLGİSİ” kazandırılmaktadır.

Müteal Orijinallikteki Sınırsız Tek Şuur (MUTLAK ŞUUR) Kendi Müteal Vücudundaki her zerrede meknuz olan bilginin Kendi Müteal Bilgisi olduğunun bilincindedir. Bu Bilginin Sınırsız Bütünlüğüne “İLM’İLLAH” (MUTLAK BİLGİ) denilmektedir.

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

RESULİYETTE TEVZİAT MEVCUTTUR

Öğretim – Gözetim devrededir. Cemal prensipli yaşam olguları sevgi – şevkat – hoşgörü – tevazu yaşanır. Yaşayan yansıyarak yaşadığını yaşatır. Fena-i Resul husule gelir. Ancak bundan sonra Uluhiyet platformundaki tasarruflara geçilebilir.

RESULİYET VECHESİ, ALLAH SİSTEMİNDE 99 RA KEYFİYETİN ROTASYONU ALTINDAKİ TASARRUFLARI DAVET MAKAMLIĞININ SONSUZ – SINIRSIZ MAHİYET VE KISTASLARINDA CEMAL PRENSİBİNİ ESAS ALARAK BÜTÜNSEL VE MUTLAK FONKSİYON GÖSTERMEYLE YETKİLİ VE YÜKÜMLÜ OLAN VEÇHEDİR.

ALLAH SİSTEMİNDEKİ VECHELERDEN İNSANA EN YAKIN OLAN RESULİYET VECHESİDİR.

KOZMO İNSAN MODELİ OLMAYA NAMZET OLAN MUTAT İNSANIN (BEŞER), BEYİN YAPISI İLK ETAPTA RESULİYET TASARRUF PLATFORMUNA TABİ OLABİLECEK DUYARLILIK VE TAHAMMÜLE SAHİPTİR.

Resuliyet; Rububiyet sırrıyla kaim olan varlıkları, Uluhiyet sırrıyla kaim olan varlık olma aşamasına getirir. Evrensel İnsan Numunesi olan KAMİL İNSAN’a namzet olan beşeri varlıklarda, alt evrim aşamalarındaki hayvan, bitki, mineral gibi varlıklarda olduğu gibi 99 keyfiyetin vizyonik manalarından bir terkiptir. Ancak Kamil İnsan namzedi olan beşerde 99 keyfiyetin zilli manaları kendi varlığında meknuz iken hayvan, bitki, minerallerde 99 keyfiyetten bazıları yer almaktadır.

ULUHİYET BEŞERDEKİ TALİ OLAN HER VASIF VE NİTELİĞİ İNKİTAYA UĞRATARAK ONUN ASLİYETİNE YANİ “KAMİL İNSAN MODELİ” YÜCELİĞİNE KAVUŞMASINI SAĞLAR.

RESULİYET ETKİNLİKLERİ, ÖZ VARLIĞIN DÜNYA’DA İNSAN FORMU KULLANDIĞI İLK AŞAMALARDA, İLAHİ TEKNOLOJİNİN ÇOK ÖZEL İMKANLARI DEVREYE SOKULUP GİTTİKÇE YOĞUNLAŞTIRILMAKTADIR. BU ETKİNLİKLERİN VARLIK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNCE MENTALİTE İLE OLMAKTADIR. BU SIRADA İÇGÜDÜSEL MOTİVASYON YOĞUN PLANDA OLDUĞU İÇİN VARLIĞIN MENTAL BOYUTUNA GEREKEN YOĞUNLUKTA RESULİYET ETKİNLİKLERİNİ GÖSTERİLMESİ ZAYIF KALMAKTADIR. ZİRA VARLIK, İÇGÜDÜSEL MOTİVASYONU YOĞUN PLANDA YAŞARKEN KENDİ MENTAL BOYUTUNU ÖZ İRADE BOYUTUNA TABİ TUTMAKTAN KAÇINARAK, EGOSANTRİK İRADE BOYUTUNA TABİ TUTMAYI TERCİH ETMEKTEDİR.

Resuliyet etkinlikleri gösteren irşat odakları, kendi görev statüsüyle alakalı görev icraat programı gereği Allah Sisteminin Resuliyet Veçhesinden bilgi ve enerji almaktadırlar.

Beyin yapısındaki Resuliyet kodları açılmadan Allah Sisteminde Uluhiyet tasarruf platformuna alınması imkansız olan kozmik varlık insan, Çekirdek Evren’deki kısıtlı olguların yaşandığı boyut olan Çekirdek Galaktik Boyutun (Samanyolu galaksisine dayalı olarak oluşan boyut) varlığı olma durumundan ancak Resuliyet kodlarının açılmasıyla kurtulabilmektedir. Bu kodların açılmasından sonra ikinci etaptaki duyarlılık ve tahammül planı kapsamında olan Uluhiyet kodlarının açılımını sağlayan etkinlikler Uluhiyet Veçhesinden devreye sokulmaktadır.

Resuliyet beyin kodlarının açılımı esnasında her kodun açılımına paralel olan Resuliyet bilinç kodları da açılmakta ve kozmik varlık olan insanın bilinç ve imkanlarıyla KOZMO İNSAN durumuna yükselmesi, 99 RA keyfiyetin ön gördüğü sonsuz – sınırsız manalarca Resuliyet açısından sağlanarak mümkün olmaktadır.

İnsan denilen Kozmik varlığın algı, duygu, düşünce ve bedensel hobi ve zevk planlarını yumuşak geçiş fonksiyonlarıyla Resuliyet mahiyetli platformik enerji alanları içine alarak 99 RA Keyfiyetin rotasyonu altındaki tasarruflara tabi kılan Resuliyet Veçhesi, KOZMO İNSAN MODELİ’NİN yapılanışının ilk aşamasını tamamlayarak bu varlığı Uluhiyet Veçhesinin tasarruf aşamasına getirir.

ULUHİYETTE PROGRAMLAYICILIK MEVCUTTUR

Çekirdek Mini Atomik Bütün enerjisini kullanma hakkına sahip olan Çekirdek Dünya Rabliği, Allah Sisteminde Uluhiyet Veçhesiyle alakalı tasarrufları gösterme selahiyetine sahiptir. Bu tasarruf platformunda tevziat üstünde programlayıcılık denetimle birlikte devreye girer. Program; şakraların yıldız kutuplarındaki bilinç kıymetlerine bizzat RAB tarafından yapılır.

Celal prensipli yaşam olguları istikrar – azim – kararlılık – evrensel düşünce ve davranışlar kademe kademe sergilenir. Yaşayan yansıyarak yaşadığını yaşatır. Bu yansımalardan ancak Fena-i resul hadisesini yaşamaya yüz tutmuş olanlar istifade edebilirler. Diğerleri reddedebilir, tepki koyarak uzaklaşabilirler.

Çekirdek Dünya deneyim – görev – evrim ortamında BEŞER sözcüğü ile bilinen Kozmik Varlık insan, Kharyamantas Onya’dan devreye sokulan Minadasser Krayoling tasarruflarıyla alakalı etkileşim program uygulamacılığını uygulayan Teknolojik Uzmanlar BİR’liğince yakın plandan teknolojik tasarruf platformuna dahil edilmiş ve beyinsel yapısı üzerindeki genetik yapılışımın karakteristik özellikleri bir defaya özel olmak kaydıyla evrimsel tortulaşım olarak bilinen madde galatından arındırılarak yüceltilmiştir. Atlantis’in dejenerasyonundan sonra tekrar deforme olan genleriyle altüst olan beyin yapısı, irşad odaklarının gösterdikleri eforlarla tekrar eski konumuna getirilebilmek istenmektedir. Bu irşat odakları, Mutlak Varlığın Beyinsel Öz Bütünlüğüne ait Uluhiyet ve Resuliyet Veçhelerinden ancak Beyinsel Öz Bütünselliğinin Yüksek Müsaadeleriyle güç ve bilgi alabilmektedirler.

Çekirdek Mini Atomik Bütün enerjisini kullanma hakkına sahip Rabliğin Allah Sisteminde Uluhiyet Veçhesiyle alakalı tasarrufları gösterirken, yine bu sistemdeki Resuliyet Veçhesiyle alakalı tasarrufları Teknolojik Üsler BİR’lik Komiteliği kendi varlığına bağlı olan Teknolojik Uzmanlar BİR’liğini devrede tutarak gösterir. Bu komiteliklere ilave olarak Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Canlı kristal Enerji ve bilgi merkezindeki bilgi ve enerji ile her iki komiteliğe yardımcı olmakla yükümlü ve yetkili olan RA Yönetim Düzen Komiteliğidir.

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri
ALLAH SİSTEMİ; RAB VE RAHİMİN GÖSTERDİKLERİ MÜŞTEREK FAALİYETLER ZİNCİRİNDEN MÜTEŞEKKİLDİR.

Rab, Uluhiyet …… Rahim, Resuliyet veçheleriyle Allah Sistemi’ni oluşturan KHA Etkinliğine sahip olan potansiyellerdir.

RAB, RAHİMDEN DOĞURTUR. RAHİM ANA, RAB BABADIR.

İnsan faktöründeki avami perdeleri kaldırabilen göksel irşat, insan faktörüne ait bilinçlerin bağlı bulundukları Asil Kaynakların iştirakçi paylarına ait olan katkılarıyla devrede tutulan Allah Sisteminin aydınlatma, yol buldurma etkinlik planıdır.

AVAMİ PERDELERİN CESTE CESTE KALKMASINI SAĞLAYABİLEN GÖKSEL İRŞAT, ALLAH SİSTEMİNDEKİ 99 RA KEYFİYETİN ROTASYONU ALTINDA DEVREYE SOKULAN TASARRUFLARIN EN ÖNEMLİSİDİR.

İrşat odaklarındaki aydınlatıcılık, yol bulduruculuk faaliyetleri ilk etapta Allah Sitemi’ne ait olan Resuliyet Veçhesinin kontrollü desteği altında, ikinci etapta ise Allah Sistemine ait Uluhiyet Veçhesinin kontrollü desteği altında cereyan ettirilmektedir.

İNSANİ MENTALİTEYİ KENDİ TANZİM ETTİĞİ GÜDÜMLEYİCİ AKTİFLİK PLANI İÇİNDE KULLANMAYI İSTEYEN KİŞİSEL EGO, ALLAH SİSTEMİNİN HER İKİ VEÇHESİNE AİT OLAN TASARRUFLARIN GÖSTERİLMESİNE KARŞIDIR. KİŞİSEL EGO BU NEDENLE İNSANİ MENTALİTENİN ALLAH SİSTEMİYLE ALAKALI BİLGİLERİYLE MUHATAP OLMASINA MANİ OLUCU “MANTIK” İFADESİYLE BİLİNEN BİR PROSEDÜR OLUŞTURMUŞTUR. BU PROSEDÜRÜ KENDİ İSTEKLERİNİ ÖN PLANDA TUTARKEN GÖSTERDİĞİ MÜCADELE ETKİNLİKLERİNDE BÜYÜK BİR USTALIKLA VASITA OLARAK KULLANAN KİŞİSEL EGO, MANTIK OYUNLARI OLARAK BİLİNEN ALDATICI FONKSİYONLAR YÜRÜTEBİLMEKTEDİR.

İnsan faktöründeki kişisel egonun güdümleyici aktiflik plan şuuru (Tahtel şuur) ile insani mentaliteye ait şuur düzeyindeki mahiyetlerdeki uyumluluk yoğunluğu artıkça, insani mentalitenin kişisel egoya ait olan güdümleyici aktiflik planına dahil edilmesi o nispette yoğunlaşmakta ve kişisel ego tarafından daha uzun süreç zarfında kullanılabilmektedir. Bu nedenle kendi tanzim edebildiği güdümleyici aktiflik plan şuurunu suizan ifadesiyle bilinen sübjektif olguların varlıklarıyla iştigal etmek ister. Kişisel ego tuzağa düşürücü etkinliğini desisasyon mahiyetlerine uygun olan vasıtalık değerleri kullanarak insani mentaliteyi kendi boyunduruğu altına almayı isterken, insani mentaliteyi aydınlatan, yol bulduran irşat odakları buna engel olabilmektedirler.

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

GÖKSEL İRŞATLA AYDINLANMAYAN, YOL BULDURULMAYAN İNSANİ MENTALİTE, KİŞİSEL EGONUN TUZAĞINA DÜŞEREK, KİŞİSEL EGONUN GÜDÜMLEYİCİ AKTİFLİK PLANINA ALINARAK KESİNKEZ KULLANILABİLMEKTEDİR.

ULUHİYETTE RUBUBİYET…… KUTSİYETTE ULUHİYET GİZLİDİR

DÜNYADA ÖZ VARLIK TARAFINDAN KULLANILAN HER DENEYİM VASITALARINDA, 99 KEYFİYETİN VİZYONİK VE ASIL MANALARINI AŞİKARE ÇIKARMAK İÇİN EFORLAR GÖSTEREN İLAHİ MEKANİZMALAR, BİLİNCİN SEYRİ ESNASINDA KUTSİYETİNİ KAZANANA KADAR DESTEKLERLER.

Bu seyir esnasında rububiyetten geçen uluhiyete, uluhiyetten geçen kutsiyete vasıl olur.

Rububiyete sahip bilinçlerin kullandıkları beşeri formda alt ekstremitedeki şakra çiçekleri diridir. İç devinim kanalları ve halkalarında öz enerji devinimi bazen ters bazen doğru olabilir. Bu durumda keyfiyetlerin vizyonik hallerinde zıtlıklar görülebilir. Beşeri kaile alışlar mahzurlu olabilir. Düşünce ve davranışlar Evrensel insanlığa ters düşebilirler.

Uluhiyete sahip bilinçlerin kullandıkları insani formda üst ekstremitedeki şakra çiçekleri de dirilik göstermektedir. İç devim kanalları ve halkalarında öz enerji devinimi doğrudur. Bu durumda keyfiyetlerin asıl hallerinde salabet ve istikrar görülmektedir. İnsani kaile alışlar tam yerli yerinde ve evrensel insanlığa yakışır mahiyetlerdedir. Düşünce ve davranışlar Evrensel İnsanlığa ters düşmezler.

Öz bilgi, Öz Enerji ve Öz Cevher;

Tanrısal Bilincin Özünde mevcut olan deneyimsiz değerlerdir. Deneyimlemeye sokularak evrimsel plandaki şablonlarına uygun olan tarzlarda yaratılması gereken bu değerleri rotasyone edebilen keyfiyetler, tamponize edebilen hasletler de Tanrısal Bilincin Özünde mevcuttur ve deneyime iştirakçi hassalarıyla sokulabilmektedir.

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

BU KEYFİYETLERDEN 99 ADETİ ULUHİYET BAZINDAKİ TASARRUFLARI GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN ÇEKİRDEK DÜNYA RABBİ OLAN ALLAH SİSTEMİNİN ULUHİYET VEÇHESİNİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNA VERİLMİŞTİR.

BU KEYFİYETLERDEN 99 ADETİ ÖNCE RUBUBİYET SONRA RESULİYET BAZINDAKİ TASARRUFLARI GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN ÇEKİRDEK DÜNYA RAHİMİ OLAN ALLAH SİSTEMİNİN RESULİYET VEÇHESİNİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNA VERİLMİŞTİR.

Varlığın rububiyet yoğunluğu iç güdüsel motivasyonun düşünsel motivasyonsuz yaşanmasına sebep olmaktadır. Rububiyet yoğunluğunun gittikçe azalması varlığın iç güdüsel motivasyonla tefrik edip değerlendirdiği obje, suje ve hadiseleri daha yetkin ve etkin tarzlarda tefrik edip değerlendirebilecek düşünsel motivasyonla alakalı değerlerin meknuz plandan aşikar plana çıkarılmasını sağlamaktadır.

Varlığın mutat insan formunu kullandığı ilk aşamalarda, rububiyetten kurtulmasını sağlayan irşat faaliyetleriyle alakalı etkinlikler Resuliyet kanalından devreye sokulmaktadır.

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri – Allah Sistemi Serisi 

Cenap Başman

error: