Enter your keyword

Allah Sisteminde Envar-I Mebde-İ Teayyüni Resuliye

Allah Sisteminde Envar-I Mebde-İ Teayyüni Resuliye

Meleküt ve Ceberrüt alemlerinde yaşayan nuranilerin varlıkları Allah Sistemi’ndeki Resuliyet Veçhesinin nezareti altında Cemali ve Celali yaşam prosedürlerine uygun olan yaşamları sürdürmekte iken, mülk alemindeki beşeriyete kendi nurlarından özgür iradeleriyle nur tevzii edilmesini isteyerek sağlarlar.

Allah Sistemi’nde Nuranilerin sahip oldukları nur şiddetinden çok yüksek şiddetteki nura sahip olan Resulullah, kendi Nuruyla nuranilerin nurlarını ihata ederek bu nurlardan her daim tasarruf etme hakkına sahiptir.

ALLAH SİSTEMİ’NDE ENVAR-I MEBDE-İ TEAYYÜNİ RESULİYE (RESULİYETE AİT BELİRGENLİK KAYNAĞININ NURLARI) NURU MUHAMMEDİ İLE İHATA EDİLEN MELEKÜTİ VE CEBERÜTİ NURLARIN BÜTÜNSELLİĞİDİR.

Resuliyete bağlı olan İlahi Mekanizmalar, Dünya’daki beşeriyetin üzerinde Resuliyet fonksiyonlarını vurgularlarken her beşerin (Teayyüni imkani) bağlı bulunduğu Nurani varlığın (Teayyüni vücubi) nurunu Resul’ullah adına kullanır.

Resuliyet Topluluğu, Resul’e bağlı 18 adet mukarrepten müteşekkil olup Resuliyet mekanizmalarının liderleri olarak Resuliyet adına gösterilebilen her mahiyetteki tasarrufların bilgisi ve gücüne sahip bulunmaktadır.

RESULİYET TOPLULUĞU; AKTİF VAROLUŞ TEKNOLOJİSİ RA ÖĞRETİSİ BİLGİLERİNDE “TEKNOLOJİK ÜSLER BİR’LİK KOMİTESİ” OLARAK BİLİNMEKTEDİR. BU TOPLULUK ANDROMEDA GALAKSİSİ’NDE İCPHEDİA ADLI ENERJETİK GEZEGENDE İKAMET ETMEKTEDİR.

Dünya’da Muhamed Mustafa (S.A.V) adıyla bilinen kozmik insan (alem-i kübra) Müteal Orijinallikteki Sınırsız Tek Şuur Oluşunun bilincinde olarak Müteal Orijinal Bilginin gereken mahiyet ve kıstaslarını berlirli idraklara kazandırmıştır. Ona RESUL denmesinin sebebi; Mutlak Şuur Bilincinde oluşundan hemen sonra Mutlak Şuur Keyfiyeti olan MUTLAK KEYFİYET’çe bir var oluşunun varlığında Mutlak Şuur’un bütün vasıflarını gösterir olmasındandır.

ALLAH’I EN İYİ GÖSTEREN ONUN MÜTEAL ORİJİNALLİKTEKİ SINIRSIZ TEK KEYFİYETİDİR Kİ BU KEYFİYET, MUHAMMED MUSTAFA’NIN NURUDUR.

Allah Sistemi’nde Müteal Orijinal Resuliyet O’na aittir. Dünyadaki Kalb-i Muhammedi sahipleri bu nurdan kendi cirmiyetleri oranında direkt nasiplenirler. Peygamberan ve evliyan zümreleri O’nun bünyesinde, O’nun Müteal orijinal bilincinde hemhal olmuş ve dağılmış bilinçlerdir. Her biri kendi görevlerinin zamanında Dünya’da, Resulullah’tan güç alarak görevlerini icra etmişlerdir. Bu zümreler Allah Sistemi’ndeki Resul’e bağlı ve onun mukaddes icraatının destekleyicileri olarak Dünya’da maddi bedende yüz gösterip göklerdeki Resuliyet mekanizmalarının yerdeki kolları olmuşlardır.

Allah Sistemi’nde Resulullah’ın icraatındaki evrensellik, mutlakiyete dayanan ve her zerreyi ihya edebilen bir hususiyet taşır. O; Mutlak Keyfiyetçe bir var olarak Nurullah, Mutlak Şuur’ca bir var olarak da Şuurullah’tır. Dini terminolojik ifade ile O Nur-u Muhammedi olarak Orijinal müteallikteki Tek Keyfiyet olan Mutlak Keyfiyet’çe bir Var’dır. Nur-u Muhammed’in orijinal müteallikteki şuuru ise Mutlak Şuur’da Sınırsız Tek şuurdur.

Bu yüksek vasıflı müteal orijinallikteki bilgiler, anlayamayanlarınca bir takım yanlış yorumlar doğurabilir. Bu bilgileri okuyanların peşin yargılar oluşturmadan anlamadıkları bir husus varsa, bilgileri yayınlamakta olduğumuz sitedeki soru – cevap bölümüne yazabilirler.

Meleküt ve Ceberrüt alemlerinin sakinleri olan İlahi Tasarruf Ünitelerinin her biri, dünyadaki beşeri bedende tecelli ederek İnsan-ı Kamil haline geçebilmeye hazır potansiyellerdir. Bu ünitelerin (Nuraniler) sahip olduğu bilgi ve güç Resuliyet tevziatları olarak (İslam-ı Hakikide NUR olarak biliniyor) cevhere yüklenip dünyadaki beşeriyete tevzi edilebilmektedir. Her ilahi tasarruf ünitesi kendi varlığına kapalı bir devre sistemiyle bağlı olan beşere (Teayyüni imkani = Deneyim uydusu) kendi imkanlarından Resuliyet faaliyetleri namına imkan hasıl eder. Bu imkanların sınır marjında kendi Tümel Varlığıyla Dünya’daki deneyim uydusundan tecelli eder, işte bu esnada Resullah’ın Nurundan NUR alarak nurlanır. Bu nurlanma diğer bir ifadeyle RESULİYET ONAYI‘dır, yani Resullah’dan Temam-ı Tecelliyatı Resuliyet mahiyetiyle onay almaktır. Bu hadiseye islam-ı hakikide FENA-İ RESUL denir.

DÜNYA ORTAMINDA FENA-İ RESULA MAHZAR KALAN HER TASARRUF ÜNİTESİ, ARTIK MELEKÜT VEYA CEBERRÜT ALEMİNİN DÜNYA ORTAMINDAKİ MADDİ BEDENDE TECELLİ ETMİŞ OLAN VARLIĞIDIR.

CENAP BAŞMAN ( AXOY RA MATU )

error: