Enter your keyword

Aden Cennetleri, Lusifer ve Ekibi 2

Aden cenneteri – 8 tabakalı cennet – Teknolojik üsler

Teknolojik uzman ekipler

Her bir teknolojik uzman bilinç, biyolojik yaşamın ilahi teknolojisi hakkında her türlü uzmanlığa sahiptir. Evrimleşme hakkında, biyolojik tüm yapılaşma hakkında, biyolojik bedenler, DNA, Hücre, Atom, Kuantum Bilinç alanı gibi evrimleşmeyi ön gören her oluş hakkında uzmandırlar. Dünya’da oluşturulan biyolojik yaşamın nasıl ortaya çıktığını bilirler.

Teknolojik üs

Beşeri evrim aşamasındaki bu prototip üzerinde bir takım beyinsel tadilatlar ve operasyonlar yapacaktır. Ancak bunun için öncelikle bu operasyonları yapacakları laboratuvarlar inşa edildi. Bu laboratuvarların genel ifadesi ‘Teknolojik Üs’tür. Rabsal bilgilerde ‘8 tabakalı cennet’ (Aden Cennetleri) olarak geçen bu laboratuvarlardır. Çünkü bu teknolojik üsler 8 aşamalı ve iç içe geçmiş piramidal yapılardır. Her bir katmanda bilinçler farklı kıstaslarda ele alınıp beyinsel tadilatlar gerçekleştirilmiştir.

Yeryüzüne inen 12 teknolojik uzman grup, beşeri evrim prototiplerini doğal ortamda yakalayarak (bir nevi avlayarak) bu teknolojik üslere almıştır. Humanoid üerinde biyoojik formlarda ve beyinlerinde teknolojik operasyonlara tabi tutmuş, genetik tadilatlar, değişim programlarını ele almıştır.

Beyinsel tadilat ve operasyonlarla Humanoidin (beşerin) Humanoyya(İnsan) olabilmesi için sahip olduğu DNA sarmal sayısı 2’den 12 ‘ye çıkarılmıştır.

Evrimsel tıkanmayı gidermek, Tanrısal özlerin önce makro sonra süper makro kıstasta yeryüzünde tecelli bulmasını sağlayacak, biyolojik formun yapıtlanmasını ve daha sonra bunun üzerine bu biyolojik formlarla enerjetik formların birlenebilmesi mümkün kılacaktır. Evrimin ilerlemesini ve sonsuzluğa açılmasına vesile olacaktır.

Özel evrim süreci ve Humanoyya

12 sarmalı bir beden yapısı ile Dünya üzerinde Genel evrim programından Özel evrim programına geçiş sağlanmıştır.

12 Teknolojik uzman grup humanoid üzerinde yaptığı tadilatlar sonucu humanoyya evrim prototipini ortaya çıkardığı için bu yeni ırkın atasıdır. Ortaya çıkan yeni tür yani özel evrim prototipleri, tertemiz saf türlerdir. 12 sarmallı Dna faktörüne sahip olmaları onlarda duyumlar ötesinde idrak oluşturmalarını sağlamıştır. İnisiyatif güç yoğunluğu yüksek, levitasyon gibi yeteneklere, makro farkındalık gücüne sahip bilinçlerdir.

Gen aşılaşımı

Yapılan tadilatlar ve çalışmalar neticesinde Biyolojik formların astralite yoğunluğu maksimal seviyeye yükseltildikten sonra yeryüzüne transfer edilen 12 teknolojik uzman grup bu evrim türleri üzerinde gen aşılamasını da biyolojik formlarla birleşerek yapacaktır. Evrim türlerinin D.N.A faktörünü 2’den 12’ye çıkarmak ve gen transferi yapmaları için bu birleşim genetik bağlamda gereklidir.

Lusifer ve ekibi

12 Teknolojik uzman grup içinde bir grup, Galaktik Kondeferasyondan gelen yüksek talimatlara uygun hareket etmeyerek yani talimat gelmesini beklemeden humanoyya evrim aşamasına getirdiği dişil tür ile birleşmiş, gen aşılaşımını yapmıştır.  Biyolojik formlar üzerinde yapılan tadilatları kendi başarısı olarak görmüş, ortaya çıkan yeni evrim prototipine (dişile) hayranlık duymuş ve hatta ‘ben yarattım’ olgusu ile kendinde ortaya çıkan kibir olgusuyla da bir yandan göklere isyan etmiştir. Bilindiği üzere bu olgu, Rabsal öğretilerde bahsi geçen şirktir.

12 teknolojik uzman gruptan bir kol olan grubun başında Lusifer olarak bilinen bilinç bulunuyor. Orion/ Satan/Şeytan olarak bilinir.

Lusifer ve ekibi o dönemde yeryüzünde ilk negatif olguyu deneyime sokmuştur.  Birleştiği dişil prototipler üzerinden dünyaya genleri ekmiştir.  Diğer 11 uzman ekip ise daha sonra pozitif uzaylı kavramına uygun pozitif deneyim adına dişil prototip ile birleşim sağlamış ve gen ekimleri ile ırklar oluşmuştur.

Bir’in oğulları e Belialoğulları olarak bilinen iki ayrı ırkın doğuşu, iki ayrı kutba hizmet amaçları o dönemlerde başlamıştır.

Pozitif ve Negatif kutuplu evrim

Göklere karşı yaşanan isyan aslında ilk isyandır. Bu durum negatif evrimin de başlangıcıdır. Bilinçler açık ve Makro farkındalıklı oldukları halde, Dünya’nın kaba kesif veçhesine uygun bir aşamadan geçip, materyalize olmuşlar ve yeryüzüne inmişlerdir. Bu aşamada madde ile hemhal olmak bilinçte bir kapalılık arz ettiğinden bu durum negatif ve pozitif deneyime açık bir halde ve dünyadaki kapalı farkındalığın getirdiği bir sonucu doğurmuştur.

Galaktik Konfederasyon adına görevli olarak atanan tüm ekiplerin maddeye tabi olarak yaşaması çift kutbiyetli bir deneyim riskini de doğurmuştur. Bu risk, Atlantia Döneminde tecelli bulmuştur. Elbette yeryüzüne inen tüm Teknolojik uzmanlar bu riski göze alarak ve bilerek akit muhtevalarını kabul etmişlerdir.

Lusifer, kendisiyle birlikte yeryüzüne transfer edilen diğer 11 gruba da ilişmeye çalışmıştır. Ancak başarısız olmuştur. Bu dönemde sadece kendi grubunu kendine benzetmiş ve diğer gruplardaki bilinçleri kendine benzetemediğinden yüzyıllardır bu bilinçlere kin gütmektedir. Neticede Sirius adına deneyim, evrim ve görev çürüğü haline gelmiştir.

‘Senin kudretine and olsun ki, onlardan, sana içten bağlı olan kulların bir yana, hepsini azdıracağım’ dedi. Sâd Suresi 82. Ayet

Atlantia döneminde beşer yapısından insanlaştırılan bilinç ve bilince ait oluşlar makro erginlik kazanmıştır ancak daha sonra negatif planın da ortaya çıkışıyla kirli emelleri üzerinden köreltilmiş, makro erginlikteki bilinçler köleleştirilmek üzere duyumlar ötesindeki duyularının gücü gittikçe azaltılmıştır. Hisleri, güçleri, duyu dışı, telepatik, teleportasyon, inisiyatifleri gittikçe azalmaya başlamış 12 sarmal DNA’dan 2 sarmala DNA’ya düşme noktasına gelmiştir.

Orion’un bizzat kendi madde genini vererek oluşturduğu ırk yeryüzünde o dönemden günümüze kadar beden bulmaktadır. Lusifer ve ekibi, tüm evrim türleri üzerinde önce mutasyonu başlatmış ve mutasyondan sona kısmen dejenerasyona kadar götürmüştür.

Negatif evrimin de başladığı bu dönemden sonra Lusifer ve ekibi gibi çürüğe ayrılan bilinçler, beden terki yaptıklarında artık geldikleri boyutlara yani Galaktik planlarına değil direk Samanyolu Galaksisi uzayındaki Orion Nebulasına gönderilmektedir.

Sirius ve Orion arasında geçen bir dizi diyalog sonucunda ortaya çıkan Sirius-Orion ittifakına dayalı olarak deneyimini sürdüren bilinçler, binlerce yıldır özgür iradeleriyle seçim yaparak seçimlerinin kutupları doğrultusunda ya Orion’dan ya da Sirius’tan imkan almaktadır.

Galaktik Konfederasyon, negatifi de bir hak olarak gören Lusifer ve ekibi ile bir ittifaka girmiştir. Sirius – Orion ittifakıdır. Bu ittifakla Samanyolu İç uzayında, yüzlerce gezegen ve uydudan oluşan Orion Nebulasını Orion 21’lerinin yönetimine ‘Sirius’a bağlı Altın Galaksi İmparatorluğu Karantinalayıcı Aktif Sistem’ doğrultusunda tanzim etmiştir.

error: